Aanmeldformulier ecosysteem pps


Welkom bij het aanmeldformulier Ecosysteem pps. Vul dit formulier zo compleet mogelijk in. De velden met een * zijn verplichte velden. Mocht je nog geen onderdeel zijn van een consortium van pps'en of van een individuele pps, verlaat dan dit formulier en mail ons om kenbaar te maken dat je geinteresseerd bent en laat ons dan gelijk weten bij welke provinciale uitdaging je een flinke bijdrage kan leveren. Ook is het van belang dat je aan de gestelde criteria voldoet. Controleer dit eerst, alvorens het gehele formulier in te vullen. 

We willen komen tot 15 ecosysteem pps'en. Onder een ecosysteem pps verstaan we een consortium van succesvolle en verduurzaamde pps’en aangevuld met nieuwe partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden en andere relevante maatschappelijke stakeholders die samenwerken in de keten om daarmee coherente en geïntegreerde oplossingen voor (onder meer) mkb rond een grote (regionale) maatschappelijke uitdaging.” We zoeken bij alle ecosysteem pps'en nadrukkelijk de link naar klimaat & energie en/ of digitalisering.

1. Voornaam*

2. Achternaam*

3. Naam organisatie*

5. E-mailadres*

6. Telefoonnummer*

7. De criteria/drempelwaarden vind je hier. Geef aan in hoeverre het consortium of jouw pps voldoet aan deze criteria: *Indien je nog niet voldoet hoef je dit formulier niet verder in te vullen en kun je twee dingen doen: 1. we adviseren je om afstemming binnen de regio te zoeken om een consortium op te richten, danwel bij een consortium in oprichting aan te sluiten. 2. of meld jezelf bij ons (via hallo@wijzijnkatapult.nl), dan maken wij jouw interesse kenbaar.

Elke provincie heeft 2 a 3 speerpunten gekozen waar zij prioriteit aan geven. Bekijk het overzichtskaartje en de aanvullingen om te zien welke dat zijn.

8. Noem het gekozen speerpunt waarop deze aanmelding aansluit en geef in max. 200 woorden aan waarom dat zo is. *

9. Mijn aanmelding is namens een consortium van pps'en of namens mijn pps (want ik ben nog geen onderdeel van een consortium van pps'en) *Indien aanvraag namens consortium van pps'en: wat is de naam van het consortium? (deze voegen we toe op de netwerkkaart, met een verbinding naar de pps'en die participeren in het consortium).

Indien je de aanvraag doet namens een consortium van pps'en, vul hier de namen van de partner pps'en in (let op dat deze ook op de netwerkkaart staan).  

Indien aanvraag namens individuele pps: wat is de naam van de pps (zorg ervoor dat deze pps ook aangemeld is op de netwerkkaart, incl participerende bedrijfs- en onderwijspartners).

Voor een kansrijke aanvraag is het van belang van de consortiumpartners individueel en gezamenlijk over een stevig trackrecord beschikken én groeipotentieel hebben. Dwz: een stevig en (financieel) duurzaam publiek-private samenwerking met een substantieel bereik van doelgroepen.

10. Geef hier een specificatie van het trackrecord (optelsom consortiumpartners of individuele pps) en groeipotentieel op consortiumniveau of pps-niveau. Volledige gedeailleerde en uitgewerkte begrotingen zijn op dit moment van het proces niet nodig. Graag onderstaande cijfers bij benadering invullen, zodat wij een indruk krijgen.

Samenwerking publiek-privaat:

Werkveldpartners (omvang netwerk)*

Stabiele financiering (cofinanciering partners) Wat was de financiële omvang van jouw pps/ jullie pps'en (optelsom) in de afgelopen drie jaar? In hoeverre is de begroting voor de komende drie jaar al rond? Zijn er voldoende middelen om het huidige activiteitenniveau in de komende drie jaar tenminste te continueren? (beantwoorde de vraag in max. 200 woorden). Let op! Een antwoord bij benadering is voor ons in deze fase van het proces voldoende. Het gaat ons erom een indruk te krijgen van de omvang en het commitment van de partners (trackrecord) en van de financiele duurzaamheid. Uitgewerkte begrotingen ter onderbouwing zijn derhalve nu nog niet nodig. *

Huidig bereik (afgelopen jaar):

Werknemers*

Studenten*

Docenten *

Mkb bereikt of betrokken (in projecten, als partner, adviseur, klant etc.) *

Groeipotentie (in consortium): maak een schatting van de schaalsprong (in consortium) tov huidig:

Aantal werkveldpartners *

Bereik werknemers*

Bereik studenten *

Bereik docenten*

Mkb bereikt of betrokken (in projecten, als partner, adviseur, klant etc.) *

Optioneel: Voeg hier documenten toe die hierboven genoemde getallen onderbouwen

Aanvullend document

Aanvullend document

Aanvullend document

Aanvullend document

Aanvullend document

11. Beschrijf beknopt/globaal wat je plan is op hoofdlijnen.

Bedenk hierbij dat het moet gaan om de opschaling van huidige bewezen succesvolle activiteiten (met focus op het mkb). (max 500 woorden). *

12. Bij het insturen van dit formulier ga ik akkoord met het openbaar maken van de gegevens (onder meer op de netwerkkaart), inclusief mijn persoonlijke contactgegevens (voor matchmaking tussen pps'en). Financiële gegevens worden niet openbaar *