Bouwblok onderwijs en werving

#Onderwijs en werving

Een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt wordt onder andere bereikt door het verbeteren van onderwijs. Door het bouwblok 'onderwijs en werving' een plek te geven in een pps wordt de aantrekkingskracht en relevantie van het aanbod vergroot. Actueel onderwijs dat aansluit bij de praktijk dus. Het verbeteren van onderwijs kent twee routes: vernieuwen van de onderwijsinhoud en vernieuwen van de onderwijsvorm. 

Voor het ontwikkelen van nieuw vraaggestuurd onderwijs werken onderwijsinstellingen samen met bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van gastdocenten of deelnemers in onderwijs ontwikkelteams. Het bevorderen van een doorlopende leerlijn, met daarbij speciale aandacht voor instroombevordering, is vaak een belangrijk onderwerp bij het vernieuwen van onderwijs inhoud. In een kort overzicht:

Waar gaat het om

 • Vernieuwing van de onderwijsinhoud, zodat het onderwijs inhoudelijk beter aansluit op de arbeidsmarkt.
 • Het gaat om zowel front-end technologie als 21st century skills.
 • De pps positioneert zich als een top onderwijsinstelling die met top docenten excellente studenten aflevert.

Wat gebeurt er dan

 • Up-to-date maken van bestaande opleidingen (bijv. met nieuwe thema’s) en/of ontwikkelen van nieuwe modules c.q. nieuwe opleidingen.
 • Bedrijven spelen een belangrijke rol in het specificeren van de eisen waar het onderwijsaanbod aan dient te voldoen.
 • Het nieuwe onderwijsaanbod wordt ingebed in het bestaande curriculum.
 • Andere veel voorkomende activiteiten zijn realiseren van doorlopende leerlijnen (doorwerking nieuwe inhouden in de onderwijsketen), docentprofessionalisering en instroombevordering.

Wat voor een soort partners vraagt dit

 • Bedrijven en instellingen die deelnemen in bijv. adviesraden en direct bijdragen aan de uitvoering van het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van gastdocenten, deelnemen in onderwijs-ontwikkelteams, begeleiding van studentenprojecten en stages.

Wat zijn globaal de afspraken waar je aan moet denken

 • Bijdragen van de bedrijven/instellingen zijn voornamelijk in-kind. Vaak is in eerste instantie een eenmalige grotere investering nodig om de onderwijsinhoud naar een hoger plan te tillen (kwaliteitsimpuls, ook in termen van docentprofessionalisering), gevolgd door een onderhoudsfase om het curriculum up-to-date te houden.
 • Voor de school betekent het vrij roosteren van docenten voor ontwikkeltaken.

Waar is een goed voorbeeld te vinden (slechts enkele van meerdere goede voorbeelden)

 • CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen/Horti Campus Westland: multidisciplinaire onderwijs-ontwikkelteams.
 • Masterplan MEI:  ontwikkeling regionale opleidingsprofielen en beoordelingsformulieren.
 • CoE HTSM: doorwerking toegepast onderzoek in onderwijs.
 • CoE HAN BioCentre: doorwerking toegepast onderzoek in onderwijs.

In nieuwe onderwijsvormen verplaatst het onderwijs zich vaak naar de werkvloer. Leren is werken en werken is leren, oftewel hybride leren. Deze verschuiving vraagt vaak ook om een investering in de infrastructuur van een pps. In een kort overzicht:

Waar gaat het om

 • Vernieuwing van de onderwijsvorm

Wat gebeurt er dan

 • Verplaatsen van onderwijs naar de werkvloer, of andersom: leren is werken en werken is leren (hybride leren).
 • Leren vindt niet alleen formeel maar ook informeel in de praktijk plaats (bijv. rondom praktijkopdrachten waar docenten, studenten en werknemers aan werken).

Wat voor een soort partners vraagt dit

 • Bedrijfspartners die bereid zijn te investeren in een  contextrijke leer/werkomgeving (infrastructuur). En die in staat zijn concrete innovatieopdrachten te formuleren (en daarin te begeleiden).
 • En scholen die in staat zijn tot flexibel organiseren.

Wat zijn globaal de afspraken waar je aan moet denken

 • Bedrijven helpen niet alleen bij het specificeren van de eisen voor het onderwijsaanbod, maar spelen ook een belangrijke rol in de uitvoering (aanbieden contextrijke leer/werkomgeving en begeleiding).
 • Dit vraag om afspraken over blijvende in kind investeringen (begeleiding) en het organiseren van leren op de werkvloer (faciliteiten).

Waar is een goed voorbeeld te vinden

 • CIV wendbaar vakmanschap in lerende organisaties (Nordwin College) is sec gericht op de uitwerking van het concept hybride leren.
 • TechPack Flevoland ontwikkelt speciale stages (elementen: groepsstages rondom bedrijfsopdrachten, in speciaal ingerichte Skillslabs (onderwijs-bedrijfsleven), in combi met action learning (intervisie), moderne beroepsvaardigheden en 21st century skills.