Gerichte kabinetsinzet op kraptesectoren techniek en ICT

05-02-2023

Overheid #Nieuws

Vanuit Katapult zien wij veel kansen voor het Actieplan Groene en Digitale Banen dat vrijdag 3 februari jl. is gepresenteerd door het kabinet. Met dit Actieplan legt het kabinet de focus op het belang van voldoende technici en ICT’ers voor de klimaat- en digitale transitie. De inzet is een mix van maatregelen en acties om zowel op de korte als langere termijn te zorgen voor het terugdringen van de arbeidstekorten. Vernieuwend aan het Actieplan is de inzet om te kijken of beleid en regelingen sterker gericht kunnen worden op de kraptesectoren techniek en ICT.

Pieter Moerman, co-founder Katapult: "Binnen Katapult werken honderden scholen en bedrijven elke dag keihard aan deze uitdagingen. Laten we dit samenbrengen, zodat we gaan van kleine mooie initiatieven naar veel grotere impact!"

Vanuit Katapult leveren wij graag een bijdrage aan de verdere uitvoering van het Actieplan. Dit gaan we onder andere doen via het Nationaal Groeifonds plan ‘Opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs’. Met dit plan zullen publiek-private samenwerkingen (pps'en) in het beroepsonderwijs, met een focus op klimaat en digitalisering, worden opgeschaald zodat het onderwijs (nog) beter gaat aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Hiermee geven we een impuls aan het leren in innovatieve werkomgevingen, de toepassing van innovaties in de praktijk, scholing van werkenden in het kader van leven lang ontwikkelen en de groei van het aantal deelnemende (mkb-)bedrijven in pps’en.

Actieplan Groene en Digitale Banen
Het kabinet heeft in het coalitieakkoord twee stevige ambities genoemd: Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal maken en bij de koplopers blijven in de Europese Digital Economy and Society Index (DESI). Het succes van deze klimaat- en digitale transitie hangt af van voldoende goed geschoolde mensen. Recente data van de Techniekpactmonitor laat zien dat er tot 2026 maar liefst 210 duizend baanopeningen worden verwacht in de techniek en 58 duizend in de ICT. De krimpende beroepsbevolking maakt dat voor het vervullen van deze banen ook gekeken moet worden naar andere oplossingen dan alleen de instroom vanuit het onderwijs. Met het Actieplan Groene en Digitale Banen kiest het kabinet voor een integraal plan, waarin werkgevers, het onderwijs en de overheid gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen en zich richten op:

  • Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs;
  • Het behoud en vergroten van de instroom in de bètatechnische arbeidsmarkt;
  • Arbeidsproductiviteitsgroei;
  • Versterken governance en tegengaan versnippering.

Het plan hangt samen met de kabinetsaanpak van de generieke arbeidsmarktkrapte. Hiervoor heeft het kabinet bekend gemaakt aanvullende maatregelen te willen onderzoeken en verder uit te werken. Dit is onder andere inzet op het vergroten van het arbeidsaanbod, zodat meer mensen aan de slag kunnen gaan zoals mensen met een beperking of statushouders. Verder onderzoekt het kabinet met sociale partners de mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor zij-instromers op plekken waar grote tekorten zijn. Compensatie van het verlies van inkomen tijdens de overstapperiode, waarin zij-instromers vaak een opleiding volgen die nodig is voor hun nieuwe baan, kan helpen om meer mensen de overstap te laten maken. Het kabinet zal in het voorjaar de financiële haalbaarheid en wenselijkheid van deze voorgestelde aanvullende maatregelen bezien.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter