Lees hier meer over de totstandkoming van de impactmeting: ambities, pilots, en vragenlijsten.

Kennis over PPS #Impact en analyse #Centres of expertise

Eind 2018 bleek dat veel bestaande centres of expertise behoefte hadden aan impactmeting, om de meerwaarde van het eigen CoE duidelijk te maken aan interne en externe stakeholders (lees het verslag). Ook om de gezamenlijke impact van de CoE’s te verduidelijken. We wilden dit combineren met peer reviews en via storytelling communiceren.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van bestaande en nieuwe CoE’s en van PBT/Katapult heeft de ambities en uitgangspunten voor impactmeting opgesteld en een gezamenlijke vragenlijst gemaakt. Ook is er een opzet gemaakt voor de peer reviews

Tijdens de Katapult studiereis februari 2019 zijn tussenproducten besproken met vertegenwoordigers van bestaande en nieuwe centra. Op basis van de feedback worden vragenlijst en aanpak peer reviews definitief gemaakt. In het voorjaar 2019 is elk CoE gevraagd de vragenlijst in te vullen, en zijn er pilots met peer reviews bij verschillende soorten CoE’s gedaan. Daarna is de ambitie dat elk CoE kan participeren in een peer review. 

Vervolgens hebben deelnemende mbo-PPS'en uit het netwerk het initiatief genomen om de vragenlijst ook relevant te maken voor het mbo, alsmede het peer review model. De Centra voor innovatief vakmanschap van het eerste uur hebben hiertoe de eerste pilot uitgevoerd, waarna zowel de vragenlijst als peer review ook zijn uitgezet in het mbo.

Download:

Inventarisatie eerdere (impact)metingen (hbo)

Tot en met 2016 zijn diverse rapportages opgesteld door externe commissies op basis van het fasemodel publiek-private samenwerking. Dit werd opgezet via twee routes: via een document waarin de PPS werd beoordeeld (en basis was voor vervolginvesteringen), en via een brainstorm waarin gezamenlijk met de PPS werd gekeken wat de voortgang en next steps waren. Drie voorbeelden:

  • Brainstorm Centre of expertise Biobased Economy;
  • Peer review Centres of expertise Energie;
  • Rapportage voortgang Centre of expertise Watertechnology.

Landelijke rapportages

Daarnaast zijn er een aantal landelijke rapportages geweest die de impact en meerwaarde van de Centres of expertise landelijk aantonen. Dit zijn: 

Chemelot Innovation and learning labs

De provincie Limburg heeft onlangs de financiering voor CHILL gecontinueerd. CHILL is een Centre of Expertise van de Zuyd Hogeschool, en gelegen op de Brightlands Chemelot Campus. Bij de gesprekken over de continuering, leerde CHILL dat een economische impactstudie deuren opent bij de provinciale overheid. De impact studie maakte transparant dat een investering van €100.000 aan subsidie plus €100.000 euro van bedrijven resulteert in kennis met een minimaal bewijsbare waarde van €1.000.000. De impact studie droeg bij aan de overtuiging van de provincie dat het goed was te investeren in CHILL.“Met een impactstudie gaat het niet langer om het minimaliseren van de kosten, maar om het optimaliseren van de opbrengsten.”

Green Pac

“De afgelopen jaren is er in de regio zowel innovatie als werkgelegenheid gerealiseerd, waaraan Green PAC een belangrijke (versnellende) bijdrage heeft geleverd. We kunnen enkel een grove schatting maken van de toegevoegde waarde van Green PAC, waarbij we tevens constateren dat deze schatting met grote zekerheid een ondergrens is. Maar zelfs als we uitgaan van de ondergrens van onze schatting, € 10 miljoen aan gecreëerde werkgelegenheid binnen de iLab-bedrijven (52 fte), kunnen we concluderen dat de opbrengsten van Green PAC fors groter zijn dan de overheidsinvesteringen die de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden. Maar we kunnen geen harde uitspraken doen over de absolute omvang van de netto-opbrengsten van Green PAC.” Lees hier de volledige impactrapportage.