Kennisprogramma Human Capital NGF R&D&I

Met het Nationaal Groeifonds (NGF) wordt geïnvesteerd in grootschalige projecten die op de lange termijn zorgen voor economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Eén van de kritische succesfactoren is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, zowel voor de uitvoering van de NGF-projecten zelf, alsook de arbeidsmarktbehoefte die als gevolg van de projecten zal ontstaan. Het is daarom van groot belang dat in de NGF-projecten voldoende aandacht wordt besteed aan eventuele human capital uitdagingen. De meeste NGF-programma’s investeren een deel van hun middelen in de ontwikkeling van human capital. De forse impuls die hiermee tot stand komt is essentieel, maar kan er tevens toe leiden dat de concurrentie (om schaarse professionals, inzet van kennispartners etc.) en de versplintering juist verder toenemen. Bovendien moet voorkomen worden dat partijen het wiel opnieuw gaan uitvinden. Een belangrijk streven is daarom bevordering van de onderlinge afstemming, kennisdeling en samenwerking, zodat de human capital initiatieven elkaar aanvullen en onderling versterken. Met dat doel organiseren HCA Topsectoren en Katapult een kennisprogramma, bestaande uit een aantal bijeenkomsten voor de themaleiders human capital van de lopende NGF-programma’s. In iedere inhoudelijke sessie zal veel ruimte zijn voor het bespreken van best practices met ervaringsdeskundigen en voor informele onderlinge uitwisseling.

Als leidraad voor het programma geldt de handreiking human capital, die samen met de Stafdirectie Groeifonds van het Ministerie van EZK is ontwikkeld. Deze omvat onderwerpen zoals analyse, integrale aanpak leren-werkeninnoveren, leven lang ontwikkelen en omscholen, talentontwikkeling en onderwijsvernieuwing, internationalisering, voorlichting en instroombevordering, het betrekken van het MKB. Daarnaast zijn er vanuit Katapult een aantal how to's ontwikkeld (Ecosysteem pps, Talentontwikkeling, Leven lang ontwikkelen, Innovatie van de beroepspraktijk en Contextrijke infrastructuur).

Data bijeenkomsten

 • 3 november 15:00 - 18:00 uur, Utrecht
  Kennissessie 1: Integrale aanpak leren, werken én innoveren
  Kennissessie 2: Human Capital Analyse
 • 20 januari 10.00 - 13.00 uur, Utrecht
  Kennissessie 1: Het opzetten van instrumenten/calls met uitvoeringsorganisaties 
  Kennissessie 2: Talentontwikkeling en onderwijsvernieuwing
 • 17 februari 11.00 - 12.00 uur, Online
  Vragenuurtje over de onderwerpen uit de eerste twee fysieke bijeenkomsten   
 • 9 maart 15:00 - 18:00, Utrecht  
  Kennissessie 1: Leven lang ontwikkelen en omscholen
  Kennissessie 2: Ecosystemen en MKB betrekken
 • 13 april 14:00-17:00, Utrecht 
  Kennissessie 1: Stakeholder management, business modellen en verduurzaming
  Kennissessie 2: Techniekpromotie en instroombevordering

Mail of bel (070 311 9764) gerust als je vragen hebt en/of mee wil doen!