Opleidingshuis

30-09-2019

Kennis over pps #Business modellen

De PPS als innovatieafdeling of proeftuin van de onderwijsinstellingen

Het businessmodel ‘opleidingshuis’ raakt de kern van de publiekprivate samenwerkingsverbanden: de ontwikkeling van meer vraaggestuurd onderwijs door onderwijsinstellingen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het gaat om actueel onderwijs dat beter aansluit bij de praktijk, zowel qua technologie als 21st century skills en zowel op mbo- als hbo-niveau.

Kernactiviteit 

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs bij de reguliere kennisinstelling(en) ligt, is dit businessmodel erop gericht de onderwijsinstellingen continu te ondersteunen bij de ontwikkeling van vraaggestuurd onderwijs en indien gewenst ook bij de uitvoering. De PPS maakt het mogelijk de juiste mensen uit de onderwijsinstelling ‘vrij te roosteren’ om binnen de PPS met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, te testen en daar waar gewenst uit te voeren. De PPS zou in dit businessmodel als (open) innovatieafdeling of proeftuin van de onderwijsinstellingen gezien kunnen worden.

Aannames over de marktvraag

  • Bedrijven staan in de rij om in co-creatie mee te werken aan onderwijsvernieuwing.
  • Studenten staan te springen om mee te doen in de pilot-onderwijsprogramma’s van de PPS.
  • Resources (mensen, middelen, kapitaal) voor onderwijsinnovatie zijn onbeperkt beschikbaar.
  • Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs spreken volledig elkaars taal en zijn daardoor voortdurend en bijna uitsluitend inhoudelijk met elkaar aan de slag. Er is sprake van een actiegerichte cultuur.
  • Er hoeft door de PPS geen geld verdiend te worden om op langere termijn onderwijsvernieuwing te financieren.

Verdienen & verduurzamen

Betrokkenen bij een PPS hoeven de bovenstaande aannames nauwelijks in de praktijk te toetsen: zij weten dat de praktijk een stuk weerbarstiger is. Toch raakt dit model de kern van het bestaansrecht van de PPS. De output is maatschappelijke output: beroepsonderwijs dat goed aansluit op de praktijk. Met dit businessmodel alléén is echter geen geld te verdienen. Het zal gecombineerd moeten worden met andere businessmodellen waarin een verdienmodel wel voor financiering van de PPS zorgt.

Bijdrage bedrijfsleven 

Bedrijven dragen in dit businessmodel bij met bijvoorbeeld gastdocenten, experts voor deelname in onderwijsontwikkelteams, begeleiders voor studentenprojecten, stages voor professionalisering van docenten en onderwijs in de praktijk (zie het businessmodel ‘leren in de praktijk’).

Lees ook