Over de Mkb-route in het hbo

Een ‘Mkb-route in het hbo’ betreft een duale opleidingsvariant Ad of Bachelor waarin leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden zijn, (vergelijkbaar met bijvoorbeeld de bbl in het mbo, waar voor het grootste deel het leren plaatsvindt op de werkplek), én waarbij de (leer)werkplek van de student zich bevindt in het Mkb (geformaliseerd in een leerarbeidscontract: een tripartiete overeenkomst tussen student, hogeschool en Mkb-bedrijf. Hogeschool en branchevereniging werken samen aan Mkb relevante opleidingstrajecten voor mbo geschoolde werkenden, zij-instromers en initiële studenten (met extra aandacht voor doorstroom van studenten uit mbo-bbl). Binnen deze kaders kennen ‘Mkb-routes in het hbo’ variëteit in opzet, inrichting en uitvoering al naar gelang de behoefte in de betreffende regio of sector.

Het landelijke programma ‘Mkb-route in het hbo’ beoogt invulling te geven aan de agenda voor Werkend Leren in het hbo (mét een leerarbeidscontract) en deze te versterken, door:

  1. Invulling geven aan en versterken van de agenda op Werkend Leren in het hbo (met een leerarbeidscontract), waarbij het schoolse leren een eenheid vormt met het leren op de werkplek in het Mkb
  2. Uitbreiding van de pilots naar minstens 20 Mkb-routes in het hbo, meestal voortgekomen uit bestaande opleidingen (meer hogescholen en meer branches/sectoren)
  3. Concretiseren, versterken en doorontwikkeling van de pilots naar een structureel (macro-)doelmatig aanbod
  4. Kennisontwikkeling en kennisdeling: o.a. via het landelijk leernetwerk betreffende thema’s als praktijkbegeleiding, werving/doelgroepen, curriculum en samenwerking branche/Mkb bedrijven.
  5. Committeren en activeren van branches en andere organisaties gericht op inbedding van structureel aanbod van Mkb-routes in diverse sectoren;
  6. Creëren van relevante bijdrages vanuit politiek en beleid (in het bijzonder uitbreiding van de Subsidieregeling Praktijkleren voor hbo, en verbinding met de programma’s/maatregelen rond Leven Lang Ontwikkelen. De Raad van Advies kan hierbij behulpzaam zijn;
  7. (H)erkenning en zichtbaarheid vergroten bij het Mkb (in het bijzonder de kleine bedrijven) en studenten en opleidingen.
  8. Bijdragen aan het voor studenten zichtbaar maken van Mkb als aantrekkelijke interessante werkgever door hen ervaring op te laten doen in deze bedrijven tijdens hun opleiding.