Regelingen bouwsteen 2 en 3 LLO-Katalysator gepubliceerd

07-07-2023

#Leven lang ontwikkelen #Financiering #Nieuws #Regelingen

Om Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een boost te geven is er vanuit het Nationaal Groeifonds geld beschikbaar gesteld voor de LLO-Katalysator. De regelingen van bouwsteen 2 en 3 van de LLO-Katalysator zijn vandaag gepubliceerd. Een van de fundamenten van de Nederlandse economie is een goed opgeleide beroepsbevolking. Door grote maatschappelijke transities en de daarmee veranderende arbeidsmarkt stopt opleiden echter niet meer bij het afronden van initieel onderwijs. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat daarom al geruime tijd op de landelijke agenda van de overheid. Met de LLO-Katalysator wilt de overheid hier een flinke impuls aan geven, zowel landelijk als in de regio's. 

Onderwijs en bedrijfsleven
Deze regeling is zowel voor het onderwijs als het bedrijfsleven interessant. Voor onderwijsinstellingen is het belangrijk om mee te bewegen in de vraag naar meer flexibel en modulair onderwijsaanbod. Hiervoor is verandering in alle gelederen van de organisatie noodzakelijk. De LLO-Katalysator biedt mogelijkheden voor het faciliteren van deze verandering.

Ook bedrijven moeten hierop anticiperen. Als je als bedrijf mogelijkheden biedt voor werknemers om zich op de juiste manier om- op- of bij te scholen biedt dit allerlei kansen. Ten eerste verklein je de skills-gap en vergroot je het werkplezier wat de kwaliteit ten goede komt. Ten tweede kan het een manier zijn om zowel nieuwe als reguliere werknemers (langer) aan je te binden. De LLO-Katalysator biedt mogelijkheden voor het faciliteren van deze om- op- of bijscholing van werknemers.

Bouwsteen 2; Stimuleren van LLO-oplossingen voor transities
In bouwsteen 2 wordt subsidie verleend voor samenwerkingsverbanden voor een klein of groot project gericht op het ontwikkelen van een LLO-oplossing voor competentieknelpunten in het kader van de energie- en grondstoffentransitie.

  • Een aanvraag wordt altijd ingediend namens een samenwerkingsverband met een publieke onderwijsinstelling als penvoerder.
  • Bij een grote aanvraag moet worden voldaan aan de eis van 25% cofinanciering.
  • Voor een klein project bedraagt de subsidie ten minste € 50.000, maar minder dan € 125.000. Voor een groot project bedraagt de subsidie ten minste € 125.000 en ten hoogste € 2.000.000.

Bouwsteen 3; Professionaliseren van onderwijs- en kennisinstellingen voor LLO
In bouwsteen 3 wordt subsidie verstrekt aan een publieke opleider of aan een samenwerkingsverband voor een klein of groot project dat is gericht op het professionaliseren van de interne of externe LLO-organisatie van de aanvrager. 

Tijdvakken openstelling regeling
Op grond van deze regeling kan subsidie worden aangevraagd:

  • van 2 oktober 2023 tot en met 16 oktober 2023;
  • van 1 april 2024 tot en met 15 april 2024;
  • van 30 september 2024 tot en met 14 oktober 2024.

Het project wordt afgerond binnen een termijn van ten hoogste vier kalenderjaren, gerekend vanaf het moment van subsidieverlening.

Opschalingsplan publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs
Uiteraard werken wij vanuit Katapult nauw samen met de LLO-Katalysator om LLO ook in publiek-private samenwerkingen te blijven ontwikkelen. Zo gaat collega Annemarie Knottnerus vanaf 1 september aan de slag bij de LLO-Katalysator met bouwsteen 1 en 4: "Pps'en zijn het vehikel om samen de benodigde skills voor de arbeidsmarkt van de toekomst in kaart te brengen én een leercultuur vorm te geven waarin samen verantwoordelijkheid wordt genomen voor voldoende gekwalificeerd personeel", aldus Knottnerus. 

Daarnaast vindt er geregeld afstemming plaats tussen de beide programma's en op de Katapultdag zal er een gezamenlijke sessie plaatsvinden waar de verbinding tussen beide NGF-programma's goed zichtbaar zal zijn.

Meer informatie over de LLO-Katalysator vind je hier.