06-07-2020

Financieringsregelingen

#Financiering #Regelingen

Financieringsregelingen

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

Mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het betreft hier activiteiten om scholings- en opleidingsbehoeften binnen een onderneming inzichtelijke te maken en het inrichten van initiatieven waardoor medewerkers hun kennis verder ontwikkelen zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo opleiding in de derde leerweg. 

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal € 24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal € 500.000 te krijgen.

Vanaf dinsdag 2 maart 2021 gaat de aanvraagronde voor individuele bedrijven weer open. Later in het jaar volgt nog een aanvraagronde voor samenwerkingsverbanden en een tweede aanvraagronde voor individuele bedrijven.

 

Naam regeling

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

Subsidie voor

Mkb-bedrijven en samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen

Subsidieverstrekker

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Looptijd

12 maanden

Aanvraagperiode

Dinsdag 2 maart 2021 gaat de aanvraagronde voor individuele bedrijven weer open.

Financiering

€ 48 miljoen per jaar

Meer informatie

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Experiment crossovers

Het experiment cross-overs biedt mbo’s en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door het experiment komen er opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer sectoren liggen zoals bijvoorbeeld zorg en techniek. De kwalificatie komt tot stand door samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven. Zo kunnen ze gerichter inspelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Wanneer een school een experimentele opleiding met een 'cross-over kwalificatie' wil aanbieden, dan moet dit worden aangevraagd. De cross-over kwalificatie bestaat uit delen van bestaande kwalificaties van twee of meer domeinen. Hij wordt alleen goed­gekeurd als de specifieke beroepsopleiding er nog niet is. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.

Naam regeling

Experiment cross-overs

Subsidieverstrekker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Looptijd

van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025

Aanvraagperiode

Per jaar. Schooljaar 2020/2021 is gesloten

Financiering

Geen subsidie, maar experimenteerruimte

Meer informatie

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/onderwijsvernieuwing
/cross-over-kwalificaties.jsp

 

MKB!dee

MKB!dee is een subsidieregeling vanuit het ministerie van EZK en SZW. Met deze regeling kunnen ondernemers zelf innovatieve oplossingen voor scholing en ontwikkeling van hun personeel bedenken en uitvoeren. Zo werken zij, eventueel samen met andere mkb-ers of branches en onderwijsinstellingen aan een lerende cultuur in hun organisatie. Een individuele mkb-ondernemer kan maximaal €124.999,- aanvragen. Een samenwerking van meerdere partijen kan maximaal €200.000,- aanvragen. Een samenwerkingsverband bestaat voor tenminste 65% uit mkb-ers.

Uit cijfers blijkt dat het mkb minder investeert in de ontwikkeling van werkenden dan het grootbedrijf. En dat terwijl het tekort aan gekwalificeerd personeel groot is en in de veranderingen in alle sectoren van de economie vraagt om flexibele en veerkrachtige werknemers. Veel mkb-ondernemers geven aan belemmeringen te ervaren om te investeren in scholing en ontwikkeling. Ze merken bijvoorbeeld dat het onderwijs in hun sector niet goed aansluit op hun behoefte aan personeel. Of de technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat ze met traditionele vormen van scholing niet zijn bij te houden.

Heeft jouw onderneming minder dan vijftig medewerkers, of werk jij als pps samen met deze ‘kleine mkb-ers’? Dan roepen wij jou in het bijzonder op om een aanvraag in te dienen. Waarschijnlijk ervaren kleine mkb-ers nog meer belemmeringen dan grotere bedrijven om scholing en ontwikkeling een vanzelfsprekend onderdeel te maken van het werk. Hier is dan ook 2,7 miljoen euro van het beschikbare budget voor gereserveerd.

 

Naam regeling MKB!dee  
Subsidie voor Mkb’ers en samenwerkingspartners  
Subsidieverstrekker     Ministerie van EZK en SZW  
Looptijd project max 2 jaar  
Aanvraagperiode 20 oktober 2020 - 19-01-2021 (sluit om 17.00 uur) U hoort in het voorjaar van 2021 of u subsidie krijgt of niet.
Financiering Het totaal beschikbare budget voor 2020 is € 10 miljoen. Hiervan is ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen van kleine mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine mkb-ondernemer is. Kleine mkb-ondernemers hebben maximaal 50 fte in dienst en een omzet van niet meer dan € 10 miljoen per jaar.   
Meer informatie

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mkb-idee

www.mkbideenetwerk.nl

 

Aanvullende informatie:

Vragen? mail naar mkbidee@ptvt.nl

 

Regionaal investeringsfonds voor het mbo

Het doel van het regionaal investeringsfonds mbo is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt middels publiek-private samenwerking. Voor de looptijd van de regeling is € 25 miljoen per jaar beschikbaar. De subsidie wordt verleend aan publiek-private samenwerkingsverbanden van mbo-onderwijsinstelling(en), bedrijven en regionale overheden en verstrekt voor een periode van 4 of 5 jaar. Er zijn jaarlijks twee aanvraagrondes: van 1 januari tot 1 februari en van 1 juni tot 1 juli.

In de regeling is expliciet aandacht voor één of meerdere van de volgende vier thema's: de professionalisering van docenten, de ontwikkeling van onderzoekende vaardigheden, een leven lang ontwikkelen en/of het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van kwetsbare jongeren in een entreeopleiding. Er kan voor twee soorten projecten subsidie worden aangevraagd, namelijk voor starters en voor opschalers.

Een mboinstelling is penvoerder van het project en het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderwijsinstelling en één arbeidsorganisatie.

 

Naam regeling

Regionaal investeringsfonds voor het mbo

 
Subsidie voor

Mbo instellingen

 
Subsidieverstrekker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

 
Looptijd

2019 – 2022 (Vervolg onbekend)

 
Aanvraagperiode

1 januari tot 1 februari 2021

 
Financiering

€ 25 miljoen per jaar

 
Meer informatie

https://www.dus-i.nl/subsidies/regionaalinvesteringsfonds-mbo

https://www.wijzijnkatapult.nl/rif/

 

Vragen? mail naar m.grievink@ptvt.nl 

mkb-werkplaatsen: versnelling digitalisering mkb

Het doel van de regeling is onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de oprichting van zogenaamde mkb-werkplaatsen. In een mkb-werkplaats leren en oefenen studenten praktijkgericht hoe zij moeten omgaan met digitaliseringsvraagstukken. Dit is belangrijk omdat de samenleving steeds meer digitaliseert.

Tegelijk helpt het mkb'ers met het maken van een digitaliseringsslag. Studenten maken in het kader van onderwijs, scans voor mkb'ers om te bekijken hoe zij digitalisering in hun bedrijf kunnen inzetten. De scan is een concreet en praktisch stappenplan (zogenaamde roadmap). Ook wordt in de mkb-werkplaatsen actief algemene kennis gedeeld met mkb'ers over enerzijds de digitalisering via een openbaar toegankelijk digitaal platform en anderzijds het aanbieden van seminars en webinars.

 

Naam regeling Subsidieregeling mkb-werkplaatsen  
Subsidie voor Samenwerkingsverband (pps), met onderwijsinstelling (en) (mbo, hbo, wo) als penvoerder   
Subsidieverstrekker       Ministerie van Economische Zaken en klimaat  
Looptijd 2021  
Aanvraagperiode 3 novemeber 2020 - 1 december 2020  
Financiering In 2020 is € 2 miljoen beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 450.000  
Meer informatie

www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/subsidieregeling-mkbwerkplaatsen

https://www.wijzijnkatapult.nl/digitale-werkplaatsen/

 

Meer weten?

Raadpleeg de Staatscourant publicatie van de regeling mkb-werkplaatsen en de publicatie van de wijzigingen mkb-werkplaatsen.

Met het mkb-actieplan is er extra aandacht voor het 'brede mkb', dat ook gebruik moet kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen als digitalisering.

Kijk op de webpagina Digitale Werkplaatsen voor meer informatie over de thema's achter digitalisering, zoals: online sales en marketing, big data, en handige informatie voor het opzetten van een werkplaats.

Erasmus+ Centres of Vocational Excellence

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Vanuit het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (ERASMUS+) is een oproep geopend voor Europese beleidsexperimenten op het gebied van onderwijs en opleiding onder leiding van overheidsinstanties op hoog niveau. Organisaties die in aanmerking komen voor deelname zijn:

Erasmus+ kan onderverdeeld worden in:

Naam regeling Erasmus+

 

 
Subsidie voor

Onderwijsinstellingen

 
Subsidieverstrekker

Europese Unie

 
Looptijd

Doorlopend

 
Aanvraagperiode

Deadlines 2020 variërend van februari t/m oktober

 
Financiering

De financiële bijdrage van de EU is afhankelijk van het betreffende programma. De precieze bedragen en voorwaarden staan vermeld in de call teksten.

 
Meer informatie

https://www.erasmusplus.nl/ 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/centres-of-vocational-excellence_en

Vragen? Mail naar b.grievink@ptvt.nl 

Subsidie regeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Vanaf het school-/studiejaar 2017-2018 is de regeling uitgebreid met subsidie voor het aanbieden van een leerwerkplaats voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso), Praktijkonderwijs (pro) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loonof begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De Subsidieregeling praktijkleren loopt tot 2023.

Op 13 juli 20220 is er de Impuls regeling praktijkleren voor leerbedrijven aangekondigd. Dit houdt in dat er jaarlijks 10,6 miljoen euro extra vrij gemaakt wordt voor de regeling praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022. Aanleiding is het actieplan dat door De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is aangeboden aan de Tweede Kamer om stages en leerbanen op mbo-niveau te stimuleren. Het actieplan moet zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. Het geld komt beschikbaar voor werkgevers in sectoren waar het moeilijk is een stage- of leerplaats te vinden. Werkgevers ontvangen extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop je op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunt maken. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren wordt begin 2021 gepubliceerd en wordt met terugwerkende kracht toegekend. 

Naam regeling Subsidieregeling praktijkleren  
Subsidie voor Mbo  
Subsidieverstrekker     Ministerie van OCW  
Looptijd  Tot 2023 jaarlijks subsidie  
Aanvraagperiode Een aanvraag indienen voor studiejaar 2021 - 2022 is mogelijk vanaf 1 juli tot en met 16 september 2021. U hoort in het voorjaar van 2022 of u subsidie krijgt of niet.
Financiering Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats  
Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren  

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW heeft voor dit doel een subsidieregeling ingesteld.

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een breed en gezamenlijk programma gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo meer te flexibiliseren. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mboinstellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

De subsidieregeling bevat een kleine startsubsidie voor de vorming van een samenwerkingsverband en een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer flexibele opleidingsprogramma’s.

Naam regeling Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen
Subsidie voor Publieke en private mbo-instellingen
Subsidieverstrekker     Ministerie van OCW
Looptijd  2019 - 2024
Aanvraagperiode Aanvragen voor het vormen van een samenwerkingsverband kunnen doorlopend worden ingediend in 2019 en 2020. Aanvragen voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma kennen aanvraagrondes in 2019, 2020 en 2021.
Financiering Een subsidie voor het vormen van een samenwerkingsverband bedraagt per aanvraag € 10.000. Een subsidie voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma bedraagt per aanvraag minimaal € 125.000 en ten hoogste € 500.000. 
Meer informatie

https://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-beroepsonderwijs-derde-leerweg

 

 

Kaderregeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstrekt subsidie op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het gaat om subsidie die past binnen het beleid van het ministerie. De regeling kent 2 soorten subsidies:

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

Naam regeling Kaderregeling
Subsidie voor Niet gespecificeerd
Subsidieverstrekker     Ministerie van SZW
Looptijd  Doorlopend
Aanvraagperiode Doorlopend
Financiering De minister kan een subsidieplafond vaststellen
Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/subsidieregelingen-szw/kaderregeling-subsidies

MKB-Deals

Met het programma MKB-deals wordt kennisdeling ondersteund over het versterken van sterke regionale projecten en initiatieven gericht op het brede mkb. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil graag verkennen hoe samen met gemeenten en provincies het brede mkb kan worden versterkt in behoud en ontwikkeling van haar concurrentiekracht. En wil daarbij aansluiten bij nieuwe initiatieven in de regio, die betrekking hebben op de thema’s uit het MKB-actieplan. Met speciale aandacht voor MKB-deals waarin vernieuwende (digitale) vormen van mkbdienstverlening worden toegepast, zodat ook aansluiting wordt gezocht bij actuele digitale ontwikkelingen. Samenwerking met de regio kan helpen om de effectiviteit en slagkracht van het MKB-actieplan te vergroten en (lokale) ondernemers te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf als gevolg van de Coronacrisis.

Een MKB-Deal bevat schriftelijke afspraken over wat de regionale publieke partijen (provincies of gemeenten) en het ministerie van EZK gaan doen om het brede mkb te versterken. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant. Het ministerie van EZK draagt aan de MKB-Deals bij met onder andere kennis en netwerken. Daarnaast kan het ministerie ook financieel bijdragen aan de uitvoering van de MKB-Deals. Deze bijdrage kan een omvang hebben tussen de € 100.000 en € 400.000, inclusief eventueel compensabele btw. Bij het bepalen van de omvang hanteert het ministerie als leidraad een maximum van 50% van de uitvoeringskosten. Het ministerie stelt deze bijdrage beschikbaar via het provincie- of gemeentefonds.

Naam regeling MKB-Deals
Subsidie voor Provincies en gemeenten
Subsidieverstrekker     Ministerie van EZK 
Looptijd  2019-2021
Aanvraagperiode Deadline: 11 september 2020
Financiering €4,6 miljoen per ronde 
Meer informatie

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mkb-deals

Sterk Techniek Onderwijs

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan duurzaam, toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. De subsidie wordt aangevraagd vanuit een samenwerkingsverband met een (technisch) vmbo als penvoerder. In deze ‘regio’ werken ten minste twee vmbo-scholen, één mbo-instelling en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.
De regeling vraagt van het (regionaal) bedrijfsleven een cofinanciering van 10% om de plannen te realiseren. Deze cofinanciering kan op allerlei manieren samen met de scholen ingevuld worden: in de vorm van een financiële bijdrage, maar ook in natura.

De aanvraag bevat een analyse van de kwaliteit van het technisch vmbo en van de mate waarin het aanbod van techniekonderwijs voldoende dekkend is nu en in de toekomst. Tevens bevat de aanvraag een plan van aanpak om de kwaliteit en het aanbod te verbeteren. De subsidie kan ook breder worden ingezet, denk hierbij bijvoorbeeld aan het technologisch vormgeven van andere profielen, maar ook aan samenwerking met het primair onderwijs. Alle 78 gevormde regio’s hebben in 2019 hun plan ingediend. Op basis van deze plannen ontvangen de 71 goedgekeurde regio’s vanaf januari 2020 subsidie voor een periode van vier jaar.

Naam regeling Sterk techniekonderwijs (STO)
Subsidie voor Vmbo, mbo, regionaal bedrijfsleven
Subsidieverstrekker     Ministerie van OCW
Looptijd  2020 - 2023
Aanvraagperiode Gesloten. In juni 2020 herkansing voor de 7 regio’s waarvan de aanvraag nog niet is goedgekeurd.
Financiering Gemiddeld €100 miljoen extra per jaar, gedurende vier jaar. Het maximumbudget wat aangevraagd kan worden door een ‘techniekregio’ wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen dat in de regio staat ingeschreven in de technische profielen in het reguliere vbo en het vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Hierbij tellen de leerlingen in de gemengde leerweg voor de helft. Voor zogeheten ‘techniekarme regio’s’ geldt dat zij een bedrag kunnen aanvragen van minimaal € 0,6 mln. en maximaal € 4 mln. voor de volledige subsidieperiode 
Meer informatie

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/

Subsidies Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

In praktijkgericht onderzoek werken hogescholen en de praktijk nauw samen met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. Daarmee levert praktijkgericht onderzoek van hogescholen een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA zet zich in voor meer en nog beter praktijkgericht onderzoek door hogescholen.

Regieorgaan SIA biedt verschillende typen financiering voor uw praktijkgericht onderzoek aan. Kijk voor meer informatie op de pagina’s van de regelingen:

KIEM-hbo: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-hbo
KIEM-ce: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-ce
KIEM GoChem: http://www.regieorgaansia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem
RAAK-mkb: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-mkb
RAAK-publiek: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-publiek
RAAK-PRO: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-PRO
Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: http://www.regieorgaansia.nl/onderzoeksfinanciering/Voedsel+en+Groen
SPRONG: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/sprong

Naam regeling Subsidies Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Subsidie voor Onderzoeksprojecten
Subsidieverstrekker     Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Looptijd  Verschillende trajecten
Aanvraagperiode Verschillend
Financiering Wisselend
Meer informatie

https://regieorgaan-sia.nl/

Regelingen Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Ze zijn meestal in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche. Veel sectoren hebben een O&O fonds.

Greep uit de O&O-fondsen:
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (Otib)
O&O fonds Motorvoertuigbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT)
Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (Stg. OOM)
Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalelektro (A+O)

Naam regeling O&O
Subsidie voor Onderwijsinstellingen
Subsidieverstrekker     O&O fondsen
Looptijd  Doorlopend
Aanvraagperiode Wisselend
Financiering Wisselend
Meer informatie

http://ooverzicht.nl/
https://www.oof.nl/home

Aanjaagsubsidie Technohubs

Een technohub is een ‘publiek-private samenwerking (pps) van onderwijsinstellingen met bedrijven’ die plaatsvindt op een fysieke locatie. In een technohub werken partijen samen aan technologische innovaties en kennisuitwisseling.

Naam regeling Aanjaagsubsidie Technohubs
Subsidie voor Een bij A+O Metalektro aangesloten bedrijf
Subsidieverstrekker     A+O Metalektro
Looptijd  1 jan 2020 – 30 juni 2021
Aanvraagperiode Doorlopend
Financiering € 5 miljoen, per Technohub max. 1.0000 voor planvormging en 50.000 voor uitvoering projectplan beschikbaar.
Meer informatie

https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/aanjaagsubsidie-technohubs/

Connecting High Tech PPS in Maatschappelijke thema’s (HHT-HiTMaT)

Holland High Tech organiseert jaarlijks de HiTMaT Call (Connecting High Tech PPS in Maatschappelijke Thema’s); een open Call waarin wetenschappers uit bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties een bedrag van € 25.000,- aan kiem-geld kunnen winnen om, in samenwerking met minstens één onderzoeksinstelling (hoofdaanvrager) en één ondernemer, hightech onderzoekinnovaties te verbinden aan maatschappelijke thema’s, in een uitwerking van een groot publiek-privaat samenwerkingsprogramma. Doel is om high tech oplossingen voor het nieuwe missiegedreven innnovatiebeleid voor te sorteren.

Naam regeling Connecting High Tech PPS in Maatschappelijke thema’s (HHT-HiTMaT)
Subsidie voor Onderzoeksinstelling(en) (hoofdaanvrager) en ondernemer(s)
Subsidieverstrekker     Topsector High Tech Smart Materials (Holland High Tech)
Looptijd  Jaarlijks, subsidie is voor één jaar
Aanvraagperiode Nog niet bekend
Financiering 250.000 Euro. Maximaal tien (10) HHT-HiTMaTbeurzen ontvangen een subsidie van ten hoogste 25.000 euro (inclusief Nederlandse btw), elk voor de duur van een jaar
Meer informatie

https://www.hollandhightech.nl/hitmat-call

Lees ook

PPS voor MKB

PPS voor MKB 2

PPS voor MKB 3

PPS voor MKB 4

PPS voor MKB 5