06-07-2020

Financieringsregelingen

#Financiering #Regelingen

Financieringsregelingen

Ben je op zoek naar een manier om je samenwerkingsverband te financieren? Kijk eens rond in de verschillende regelingen*. Met de filter kun je selecteren met welk type organisatie je een subsidie aan wilt vragen en welke doelstelling jullie met de samenwerking willen bereiken.

Mist er nog een regeling? Voeg deze dan hier toe. 


Regelingen vanuit sociaal herstelpakket
Op de pagina van Techniekpact vind je een specifiek overzicht van een aantal regelingen die er zijn/komen vanuit het sociaal herstelpakket van het Rijk.

Klik hier

*Aan deze regelingen kunnen geen rechten worden ontleend

Selecteer niveau


Selecteer activiteitGevonden regelingen

Experiment crossovers

Het experiment cross-overs biedt mbo’s en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door het experiment komen er opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer sectoren liggen zoals bijvoorbeeld zorg en techniek. De kwalificatie komt tot stand door samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven. Zo kunnen ze gerichter inspelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Wanneer een school een experimentele opleiding met een 'cross-over kwalificatie' wil aanbieden, dan moet dit worden aangevraagd. De cross-over kwalificatie bestaat uit delen van bestaande kwalificaties van twee of meer domeinen. Hij wordt alleen goed­gekeurd als de specifieke beroepsopleiding er nog niet is. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.

Naam regeling

Experiment cross-overs

Subsidieverstrekker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Looptijd

van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025

Aanvraagperiode

Per jaar. Schooljaar 2020/2021 is gesloten

Financiering

Geen subsidie, maar experimenteerruimte

Meer informatie

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/onderwijsvernieuwing
/cross-over-kwalificaties.jsp

 

Kaderregeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstrekt subsidie op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het gaat om subsidie die past binnen het beleid van het ministerie. De regeling kent 2 soorten subsidies:

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

Naam regeling Kaderregeling
Subsidie voor Niet gespecificeerd
Subsidieverstrekker     Ministerie van SZW
Looptijd  Doorlopend
Aanvraagperiode Doorlopend
Financiering De minister kan een subsidieplafond vaststellen
Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/subsidieregelingen-szw/kaderregeling-subsidies

Subsidies Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

In praktijkgericht onderzoek werken hogescholen en de praktijk nauw samen met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. Daarmee levert praktijkgericht onderzoek van hogescholen een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA zet zich in voor meer en nog beter praktijkgericht onderzoek door hogescholen.

Regieorgaan SIA biedt verschillende typen financiering voor uw praktijkgericht onderzoek aan. Kijk voor meer informatie op de pagina’s van de regelingen:

Innofest X SIA: https://regieorgaan-sia.nl/financiering/innofest-x-sia/
Innofest X SIA – Floriade Expo 2022: https://regieorgaan-sia.nl/financiering/voedsel-en-groen-innofest-x-sia-floriade-2022/
KIEM-hbo: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-hbo
KIEM-ce: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-ce
KIEM GoChem: http://www.regieorgaansia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem
RAAK-mkb: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-mkb
RAAK-publiek: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-publiek
RAAK-PRO: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-PRO
Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: http://www.regieorgaansia.nl/onderzoeksfinanciering/Voedsel+en+Groen
SPRONG: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/sprong

Naam regeling Subsidies Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Subsidie voor Onderzoeksprojecten
Subsidieverstrekker     Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Looptijd  Verschillende trajecten
Aanvraagperiode Verschillend
Financiering Wisselend
Meer informatie

https://regieorgaan-sia.nl/

Regelingen Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Ze zijn meestal in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche. Veel sectoren hebben een O&O fonds.

Greep uit de O&O-fondsen:
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (Otib)
O&O fonds Motorvoertuigbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT)
Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (Stg. OOM)
Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalelektro (A+O)

Naam regeling O&O
Subsidie voor Onderwijsinstellingen
Subsidieverstrekker     O&O fondsen
Looptijd  Doorlopend
Aanvraagperiode Wisselend
Financiering Wisselend
Meer informatie

http://ooverzicht.nl/
https://www.oof.nl/home

ESF+

ESF+ - European Social Fund Plus

Wanneer een centrum, gemeenten en/of pro/vso school een traject wil starten rondom begeleiding van deze doelgroep, dan kan ingezet worden op een ESF+ traject. Binnen de prioriteit kwetsbare werkenden en werkzoekenden wordt daarom ingezet op de drie doelstellingen:

 1. Het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt
 2. Een leven lang ontwikkelen
 3. Actieve inclusie

 

Naam regeling

ESF+

European Social Fund Plus
Subsidie voor

Centrumgemeenten en pro/vso scholen kunnen aanvraag doen voor: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid en werkloosheid in relatie tot de coronacrisis

Subsidiabele activiteiten:

 • Casemanagement
 • Job coaching (bij de werkgever)
 • Plaatsingen bij werkgevers (plaatsing subsidies)
 • (Beroepsgerichte) training en opleiding en het aanleren van basisvaardigheden
 • Loopbaanadvies
 • Trajecten voor erkenning van vaardigheden en competenties
Subsidieverstrekker

 Uitvoering van Beleid

In Nederland vraag je ESF+ subsidie aan bij Uitvoering van Beleid (UvB). Je vraagt dan gericht subsidie aan voor een actuele openstelling zoals ESF Actieve Inclusie of ESF Duurzame Inzetbaarheid.  Aanvragen | ESF+ (2021-2027) | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)
Looptijd 2021 – 2027

Mei 2022; eerste openstelling voor pro/vso
Begin 2023 centrumgemeenten

Aanvraagperiode 3-10-2022 t/m 15-12-2022

De subsidie voor het eerste tijdvak kan voor de regioaanvraag leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs worden aangevraagd in de periode van 16 mei 2022 vanaf 9:00 uur tot en met 1 juli 2022 om 17:00 uur.

Het aanvragen van de ESF kan vanaf 3 oktober 2022 t/m 15 december 2022

Financiering

 50% tot 85% van subsidiabele kosten

De maximale medefinancieringspercentages variëren van 50% tot 85% van de subsidiabele kosten. In de praktijk kan het hierbij gaan om subsidiebedragen van enkele duizenden tot honderdduizenden euro's.
Meer informatie

Het fonds stelt € 413 miljoen beschikbaar voor Nederland. Dit budget wordt verdeeld over onder meer de volgende prioriteiten:

 • Kwetsbare werkenden en werkzoekenden (Arbeidsmarktregio’s, VSO/Pro, Sectoren en DJI)
 • Sociale Innovatie
 • Voedselhulp

ESF+ (2021-2027) | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Interreg NWE

Interreg NWE
 

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling

Interreg NWE

Interreg Community Initiative – North West Europe
Subsidie voor

Overheden, kennisinstellingen, Bedrijven, ontwikkelingsmaatschappen, non-profitinstellingen,private partijen zonder winstoogmerk.

De belangrijkste uitdagingen in Noordwest-Europa worden met deze 5 prioriteiten aangepakt:

*Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden (natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie);
*Slimme en rechtvaardige energietransitie (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie);
*Overgang naar een plaatsgebonden circulaire economie (circulaire economie en grondstoffenefficiëntie);
*Innovatiecapaciteit in NWE-regio’s bevorderen;
*Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving (arbeidsmarkt, gezondheidszorg, cultuur en toerisme)

Subsidieverstrekker

EFRO

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een voorstel dient u in via het programma Jems Jems: The project application and monitoring system | Interreg NWE (nweurope.eu)
Looptijd 2021 - 2027  
Aanvraagperiode 2e call november 2022 t/m januari 2023 NWE werkt in de programmaperiode 2021-2027 met 2 open calls-for-proposals per jaar.
Financiering

€25.000.
Maximaal 60% financiering per project

U kunt met de Projectstimuleringsregeling (PSR) een bijdrage aanvragen voor de voorbereidingskosten van een Interreg-projectvoorstel. De maximumbijdrage die u kunt aanvragen is €25.000.

Een project krijgt maximaal 60% financiering. Soms kunnen andere partijen helpen om de resterende cofinanciering rond te krijgen, zoals gemeenten, provincies of het Rijk.

Meer informatie Interreg North West Europe (NWE) (rvo.nl)

About the Programme 2021-2027 | Interreg NWE (nweurope.eu)


Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Interreg NSR

Interreg NSR

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen).  Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling

Interreg NSR 

 

Interreg Community Initiative – North Sea Region

 
Subsidie voor

Overheden, kennisinstellingen, Bedrijven, ontwikkelingsmaatschappen, non-profitinstellingen,
private partijen zonder winstoogmerk.

Grensoverschrijdende samenwerking om een groenere, duurzamere toekomst. Projecten kunnen ingediend worden door een consortium dat bestaat uit minimaal drie partijen uit drie verschillende landen. 4 prioriteiten:

Robuuste en Slimme economieën in de Noordzeeregio, Een groene transitie, Klimaatbestendige Noordzeeregio, Beter bestuur

Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode

2e oproep: 1 augustus – 14 november.
Beslissing: begin maart 2023

3e oproep: Maart-Juni 2023. Beslissing: Oktober 2023
4e oproep: Oktober 2023 – Januari 2024. Beslissing: Mei 2024
5e oproepl: Mei – September 2024. Beslissing: December 2024

Financiering Maximaal 60% van de projectkosten  Voor Small- scale projecten: maximaal €500,000. Voor Reguliere projecten: €1 miljoen – €6 miljoen
Meer informatie Interreg North Sea Region (NSR) (rvo.nl)

North Sea Region, Interreg VB North Sea Region ProgrammeVragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Interreg DE-NL

Interreg NSR

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

 

Naam regeling

Interreg NSR

Interreg Community Initiative – North Sea Region
Subsidie voor

Overheden, kennisinstellingen, Bedrijven, ontwikkelingsmaatschappen,
non-profitinstellingen, private partijen zonder winstoogmerk.

Grensoverschrijdende samenwerking om een groenere, duurzamere toekomst. Projecten kunnen ingediend worden door een consortium dat bestaat uit minimaal drie partijen uit drie verschillende landen. 4 prioriteiten:

1. Robuuste en Slimme economieën in de Noordzeeregio: Een groene transitie, Klimaatbestendige Noordzeeregio, Beter bestuur
Daarnaast zijn nog 3 thema’s relevant: 1) digitalisering, 2) landelijke-stedelijke verbanden, 3) sterktes en uitdagingen in het Noordzee-bassin

Subsidieverstrekker

   EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode 3e oproep: Maart-Juni 2023.
Beslissing: Oktober 2023

4e oproep: Oktober 2023 – Januari 2024. Beslissing: Mei 2024
5e oproepl: Mei – September 2024. Beslissing: December 2024

Financiering

Maximaal 60% van de projectkosten

Voor Small- scale projecten: maximaal €500,000. Voor Reguliere projecten: €1 miljoen – €6 miljoen
Meer informatie Interreg North Sea Region (NSR) (rvo.nl) North Sea Region, Interreg VB North Sea Region Programme

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

 

Interreg VL-NL

Interreg VL-NL

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling

Interreg VL-NL

Interreg Vlaanderen-Nederland
Subsidie voor Bedrijven (mkb), overheden en kennisinstellingen binnen Limburg, Noord-Brabant, Zeeland Doel: een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen. In Vlaanderen gaat het om Vlaanderen. Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het grensoverschrijdende karakter van een Interreg-project is uiteraard essentieel per project: aan beide zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners. Als het een meerwaarde betekent voor het project, kan je trouwens ook nog partners betrekken van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals bij voorbeeld Rotterdam – Rijnmond.
Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen
Looptijd 2021 - 2027  
Aanvraagperiode 10 november tot 9 februari 2023, tot 18:00 uur. Je kan projecten aanmelden binnen iedere prioriteit van het programma: een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen. In een latere fase kunnen we mogelijk oproepen lanceren voor specifieke prioriteiten, doelstellingen of aandachtspunten. 
Financiering   Het programma wil hiervoor maximaal € 49,5 miljoen toekennen. Samen met het budget van de eerste oproep, komt dit samen op € 121 miljoen dat voor 60% van de beschikbare middelen staat.
Meer informatie Samenwerken in de Lage Landen? Grijp je kans! - Grensregio Interreg Vlaanderen-Nederland - Grensregio


Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Interreg EMR

Interreg EMR

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling Interreg EMR Interreg Euregio Maas-Rijn
Subsidie voor Maas-Rijn Regio (Limburg) samenwerkingen tussen de regionale gebieden in verschillende landen

Projecten worden ondersteund die groenere groei bevorderen in de grensregio’s van Nederland, Duitsland en Belgie. Projecten worden geholpen die een transitie naar een groenere samenleving en economie faciliteren. Thema’s zijn: Industriële transitie, Op weg naar een groene samenleving, Gezonde burgers, Toerisme in een hoog-kwaliteit regiLeven en we, rken zonder grenzen.

Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Looptijd 2021-2027  
Financiering   Interreg Euregio Maas-Rijn financiert projecten tot 50% met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2014-2020 is in totaal 96 miljoen euro aan middelen uit het EFRO beschikbaar. De partnerregio's van Interreg Euregio Maas-Rijn bieden cofinanciering als zij het project hiervoor passend vinden. 
Meer informatie   Over Interreg | Interreg Euregio Maas-Rijn (interregemr.eu)


Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Interreg Europe

Interreg Europa

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling Interreg Europa  
Subsidie voor

Nationale, regionale en locale authoriteiten. Andere relevante organen verantwoordelijk voor het implementeren van regionale ontwikkelingsbeleid (zoals o.a. mkb’s, kennisinstellingen,
klimaatorganisaties, NGO’s).

Projecten worden ondersteund in vijf thematische EU prioriteiten en een thematisch onderwerp op beter bestuur:Slim, Groen, Verbonden, Sociaal, Burgers, Bestuur

Subsidieverstrekker

ERDF

The Interreg Europe wordt gefinancierd door de European Regional Development Fund, ook wel EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode 1e oproep: 05-04-2022 t/m 31-05-2022 (gesloten)

Nog te bevestigen:

2e oproep: 1e kwartaal 2023
3e oproep: 1e kwartaal 2024
4e oproep: 1e kwartaal 2025

Financiering

 

Het gemiddelde totale budget per project is 1 à 2 miljoen euro. Partners uit de EU-lidstaten ontvangen tot 80% van de projectactiviteiten; Particuliere non-profitorganisaties kunnen 70% van hun kosten terugkrijgen;

Meer informatie

Verbetering van de uitvoering van het beleid inzake regionale ontwikkeling, met inbegrip van
investeringen inwerkgelegenheid en groeidoelstellingenprogramma's, door de uitwisseling van
ervaringen te bevorderen,innovatieve benaderingen en capaciteitsopbouw met betrekking tot de identificatie, verspreiding en overdracht van goede praktijken bij actoren in het regionaal beleid.

Interreg Europe | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

 

JTF

JTF

Het JTF richt zich op sociaal economische regio’s die het meest zijn getroffen door transitie (bijvoorbeeld mijnbouwregio’s of aardgaswinningsregio’s als Groningen). Het JTF zet in op drie verschillende sporen: Arbeidsmarkt, Innovatie en Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur in de geselecteerde JTF-gebieden. Hierbij dient het JTF ervoor om op deze vlakken voor de toegekende gebieden een mogelijkheid te bieden om zo regionale verschillen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer aanbevolen; als het project binnen een van de volgende drie sporen valt:

Naam regeling

JTF                    

Just Transition Fund - Fonds voor een rechtvaardige transitie, draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa.
Subsidie voor

Delfzijl en omgeving           
Oost-Groningen / Overig Groningen
Emmen / Ijmond 
Groot-Rijnmond
Zeeland / West Noord-Brabant
Zuid-Limburg

Het JFT zal een belangrijk instrument zijn om de gebieden te ondersteunen die het meest worden getroffen door de overgang naar klimaatneutraliteit door hen op maat gemaakte ondersteuning te bieden. De provincie Groningen is samen met de gemeente Emmen de grootste van de zes regio's in ons land die aanspraak maken op het fonds. De andere regio's zijn IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeland, West Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Totaal is er 623 miljoen euro beschikbaar voor Nederland. Alle zes de JTF-regio's stellen een eigen regioplan op. Ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid bundelt dit tot een nationaal JTF-plan. 
Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen
Looptijd 2021 - 2027  
Aanvraagperiode Medio december 2022 worden de publieksvriendelijke versies van het Operationeel programma JTF en TJTP's ná goedkeuring van de Europese Commissie gepuliceerd  
Financiering Totaal 623 miljoen Euro

Totaal is er 623 miljoen euro beschikbaar voor Nederland. Via de volgende links komt u op de websites van de intermediaire instanties. Meer informatie volgt medio december op de website van UVB: JTF 2021-2027: Just Transition Fund | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

West-Nederland: Kansen voor West - Ontdek wat Europees geld aan kansen biedt!
Noord-Nederland: Home | SNN
Zuid-Nederland: Stimulus Programmamanagement Eindhoven

Meer informatie Financieringsbronnen voor een rechtvaardige transitie | Europese Commissie (europa.eu) JTF 2021-2027: Just Transition Fund | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Horizon Europe

Horizon Europe

Horizon Europe moet wetenschap en innovatie verder stimuleren om zo het concurrentievermogen van Europa verder te vergroten. Het programma is opgedeeld in drie pijlers. Daarnaast is er een horizontale pijler. Die zich richt op het optimaliseren van de impact van alle projecten die met hulp van Horizon Europe uitgevoerd worden.

De drie pijlers zijn: (1) Excellent onderzoek,  (2) Wereldwijde uitdagingen en industriële concurrentie, (3) Innovatief Europa. De horizontale pijler wordt “Horizontale acties” genoemd. Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband kan aanspraak maken op de subsidieregeling

Naam regeling

Horizon Europe

 
Subsidie voor

Horizon Europe biedt straks veel kansen voor:

 • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband;
 • Individuele onderzoekers.

Samenwerkingen waarbij de EU, nationale authoriteiten en/of de private sector gezamenlijk streeft naar de ontwikkeling en implementatie van onderzoeksprogramma’s

Subsidieverstrekker

European Defence Fund & complementen by the Eurotom Research and Training Programme

Horizon Europe, the EU research and innovation programme (2021-27) - Publications Office of the EU (europa.eu)
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode diverse momenten Werkprogramma’s verkondigen de specifieke onderzoek- en innovatiegebieden die worden gefinancierd. De komende oproepen voor voorstellen zijn te vinden via de volgende link: Search Funding & Tenders (europa.eu)
Financiering

Per onderzoek verschillend

Budget van €95,5 miljard. Dit is inclusief €5,4 miljard van NextGenerationEU, en een aanvullende versterking van €4,6 miljard
Meer informatie   Horizon Europe | Onderzoek en Innovatie (rvo.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

 

EFRO SSN

EFRO - Samenwerkingsverband Noord Nederland

EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. EFRO bestaat uit vier regelingen voor de vier landsdelen.

Naam regeling

SNN

Samenwerkingsverband Noord Nederland
Subsidie voor

Ondernemers, mkb’s, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, en de gemeenten Assen, Emmen,
Leeuwarden en Groningen.

Gericht op brede welvaart en het bewerkstelligen van maatschappeljike en economische impact. Dit doen ze door zich te richten op de volgende vier transities:

 1. van een lineaire naar een circulaire economie
 2. van fossiele naar hernieuwbare energie
 3. van zorg naar (positieve) gezondheid
 4. van analoog naar digitaal

Van analoog naar digitaal’ is daarnaast ook een doorsnijdend thema, samen met de thema’s ‘human capital’, ‘ondernemerschap’, ‘interregionalisering’ en ‘digitalisering’.

Subsidieverstrekker

EFRO     

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode   Tender Valorisatie 2022 | SNN
Financiering  

Meer ontwikkeld:  (subsidie) € 16.708.041
Overgangsregio’s (subsidie) € 49.097.129

Zie pagina 26: EFRO PROGRAMMA Noord-Nederland.pdf (snn.nl)

Op pagina 24 en 25: ‘’ 1.1.1.3 Indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen (EU) per type steunverlening’’

Meer informatie   Programma EFRO-NNL 2021-2027 - Sammenvatting (snn.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

EFRO Op Oost

EFRO

EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. EFRO bestaat uit vier regelingen voor de vier landsdelen.

Omschrijving

A

B

Naam regeling

Op Oost

Op Oost valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Subsidie voor

Overijssel & Gelderland

 • MKB
 • Quadrupel helix-samenwerking
 • Regionale samenwerkingsverbanden van ondernemingen met kennisinstellingen en/of overheden en/of gebruikersgroepen

Prioriteit 1: Valorisatie van kennis en innovaties door het MKB door meer private investeringen in ontwikkeling en innovatie

Prioriteit 2: Bevorderen van hernieuwbare energie.

Prioriteit 3: Slimme energiesystemen

 

Als een project op één van de volgende thema’s speelt dan is het een interessante kans, zeker als aanjaagfunctie voor de regio. Thema’s:

 • Slimmer Europa;
 • Een groener, koolstofarm Europa

Onder beide thema’s vallen velen subthema’s, gericht op o.a. sociale innovatie en digitalisering.

Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Looptijd

2021 - 2027

 

Aanvraagperiode

Vanaf 15 september 9.00 t/m 15 maart 2023

vanaf 15 september 9.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor Algemene innovatieprojecten (prioriteit 1.) en Energie Innovatieprojecten (prioriteit 2.)

Financiering

Prioriteit 1: Per aanvraag maximaal €5.000.000 voor Gelderland & Maximaal €2.500.000 voor Overijssel.

 

Prioriteit 2: Per aanvraag maximaal €2.500.000 in Gelderland en maximaal  €1.250.000 in Overijssel

€54.476.177,00 voor Prioriteit 1 Zie pagina 24&25

€12.266.029,00 voor prioriteit 2. Zie pagina 32&33

€12.266.029,00 voor prioriteit 3. Zie pagina 41

 

Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland (gelderland.nl)

Meer informatie

EFRO Oost (efro-oost.eu)

Besluit Subsidieplafonds 2022 voor het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland (gelderland.nl)

 

 

 

 

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

EFRO Op Zuid

EFRO - Op-Zuid – RIS3

EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. EFRO bestaat uit vier regelingen voor de vier landsdelen.

Naam regeling Op-Zuid – RIS3 Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie
Subsidie voor

regionaal MKB, kennisinstellingen, overheden, stichtingen, triple-helixorganisaties en andere belanghebbenden.

Impuls geven aan innovatie met economisch rendement én maatschappelijke impact op 5 transities: energie-, grondstoffen-, klimaat-, landbouw- en voedings- en gezondheidstransitie.

De doelgroep kent geen verbijzondering op specifieke sectoren zoals in het reguliere OP Zuid 2014-2020 het geval was. Alle sectoren met projecten binnen de bovenstaande focusgebieden kunnen een aanvraag indienen.

Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Looptijd 2021 - 2027  
Aanvraagperiode 12 september t/m 4 november 2022 om 17.00  
Financiering €30 miljoen in het jaar 2022: €6 miljoen voor elk van de 5 transitiegebieden 105 miljoen euro beschikbaar [PA1] stelt voor projecten die de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten voor economische én maatschappelijke impact. Daar bovenop investeert het Rijk ruim 19 miljoen euro en ook de drie Zuid-Nederlandse provincies bieden cofinanciering. Goedkeuring-van-het-Programma-EFRO-2021-2027-Zuid-Nederland-door-de-Europese-Commissie.pdf (stimulus.nl)
Meer informatie    Eerste openstelling OPZuid in september 2022 - OPZuid 2021-2027 (stimulus.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl


 [PA1]Onduidelijk of dit volledig voor Op Zuid is, of ook deels voor bijv. HorizonEurope

EFRO Kansen voor West

EFRO

EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. EFRO bestaat uit vier regelingen voor de vier landsdelen.

Naam Regeling

KvW – EFRO 2022-2029

Kansen voor West – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2022-2029

Subsidie voor

Samenwerkingsverbanden waarin diverse partijen (opleiders-overheid en bedrijfsleven)

Bij voorkeur zijn vertegenwoordigd uit de vier Randstadprovincies
(Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden
(Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht)

Bij Kansen voor West 3 staan de volgende 6 doelstellingen centraal:

 • Innovatie

 • Energie-efficiëntie

 • Hernieuwbare energie

 • Energiesystemen

 • Circulaire economie

 • Duurzame stedelijke ontwikkeling

Subsidie verstrekker

EFRO + aanvullen Rijkscofinanciering

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Looptijd

2022 -2029

In deze periode is er twee keer per jaar een openstelling waarop diverse ‘calls’ worden opengezet.

Aanvraagperiode

open sinds 1 juni 2022

Zie actuele openstellingen: Beschikbare budgetten (kansenvoorwest.nl)

Financiering

Een budget van 237 miljoen euro. Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met 200 miljoen euro en 37 miljoen euro Rijkscofinanciering.

Zie https://kvw3.kansenvoorwest.nl/files/monitor-openstellingen-kvw3-sept-2022.zip voor maximale bijdrage per openstelling

Meer informatie

Kansen voor West - Ontdek wat Europees geld aan kansen biedt!

 

 

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

RIF

RIF

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. De subsidie wordt verstrekt voor alle activiteiten die voortvloeien uit deze publiek-private samenwerking. een voorwaarde vanuit het RIF is dat alleen activiteiten worden gesubsidieerd die gericht zijn op bekostigde diplomagerichte opleidingen.

Naam regeling

RIF

Regionaal InvesteringsFonds
Subsidie voor Samenwerking tussen bekostigde mbo instellingen en bedrijven

De aanvraag wordt beoordeeld op:

 • Verbetering aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt
 • Samenwerking en draagvlak
 • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Financiering.
Subsidieverstrekker Ministerie van OCW Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)
Looptijd RIF-1 (2014-2018), RIF-2 (2019-2022). RIF-2 met 1 jaar verlengd. In 2024 treedt naar verwachting een nieuwe regeling in werking.
Aanvraagperiode   Naar verwachting twee keer per jaar
Financiering Maximaal €2 miljoen per aanvraag Bij de huidige RIF regeling is er €25 miljoen per jaar beschikbaar. Maximaal €2 miljoen per aanvraag
Meer informatie RIF (wijzijnkatapult.nl) Over | Regionaal Investeringsfonds (investeringsfondsmbo.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

 

CoVe

CoVEs brengen een breed scala van lokale, regionale en nationale partners uit verschillende landen bij elkaar om samen ‘skills ecosystemen’ te ontwikkelen die bijdragen aan regionale ontwikkeling, innovatie, industrieclusters en slimme specialisatiestrategieën, evenals aan sociale inclusie. Ze delen een gezamenlijke interesse in specifieke sectoren (bijvoorbeeld groene en circulaire technologieën, e-mobility of gezondheidszorg) en een innovatieve benadering om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bijvoorbeeld artificiële intelligentie, klimaatverandering of de integratie van migranten).

Aantal en profiel van deelnemende organisaties: Het partnerschap moet bestaan uit ten minste 8 volwaardige partners uit ten minste 4 EU-lidstaten of derde landen die met het programma zijn geassocieerd (inclusief ten minste 2 EU-lidstaten).

Naam regeling CoVe                                        Centre of Vocational Excellence
Subsidie voor 

Instellingen van beroepsonderwijs en -training, bedrijven, organisatiesiehet bedrijfsleven vertegenwoordigen, onderzoeksinstituten en alle  andere
relevante organisaties op het gebied van beroepsonderwijs en -training of de arbeidsmarkt.

Regionale ontwikkeling, innovatie, industrieclusters en slimme specialisatiestrategieën, evenals
aan sociale inclusie. Ze delen een gezamenlijke interesse in specifieke sectoren en een
innovatieve benadering om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Aantal en profiel van deelnemende organisaties: Het partnerschap moet bestaan uit ten minste
8 volwaardige partners uit ten minste 4 EU-lidstaten of derde landen die met het programma zijn geassocieerd (inclusief ten minste 2 EU-lidstaten).

Subsidieverstrekker EACEA De subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. We noemen deze mogelijkheden ook wel ‘centrale acties’.
Looptijd 2021 - 2027

CoVe valt volledig onder de Erasmus+

Een project in het kader van Centres of Vocational Excellence heeft een looptijd van 4 jaar. De exacte duur van jouw project hangt af van de specifieke doelstelling en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Dat geef je aan in de aanvraag.

Aanvraagperiode 25 november 2021 – 7 september 2022  Funding & tenders (europa.eu)
Financiering Volgens een ‘’lump sum funding model’’ maximaal 4.000.000 per project 48.000.000 voor het jaar 2022
Meer informatie 20210416 CoVE Factsheet 2021.pdf (erasmusplus.nl)

Funding & tenders (europa.eu)

Centres of Vocational Excellence - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

Centres of Vocational Excellence | Erasmus+ (erasmusplus.nl)

 

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl of b.grievink@ptvt.nl 

Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland, dat vraagt om forse investeringen. Om die reden is er een financiële ondergrens vastgesteld. Alleen voorstellen die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben, komen in aanmerking. Let op: voor ondernemers gelden zogenaamde staatssteunregels, waardoor vaak slechts een deel van de kosten gesubsidieerd kunnen worden. De totale projectomvang zal dan hoger moeten liggen om aan de eis van € 30 miljoen te kunnen voldoen.  

Naam regeling

NGF

Nationaal Groeifonds
Subsidie voor

Voor iedereen die een aantoonbare bijdrage kan leveren aan de
groei van het duurzame  verdienvermogen van Nederland, waarbij het
voorstel valt onder:
1) Kennisontwikkeling, of 2) Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland,
dat vraagt om forse investeringen. Om die reden is er een financiële ondergrens vastgesteld. Alleen voorstellen
die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben, komen in aanmerking. 

Let op: voor ondernemers gelden zogenaamde staatssteunregels, waardoor vaak slechts een deel van de kosten
gesubsidieerd kunnen worden. De totale projectomvang zal dan hoger moeten liggen om aan de eis van € 30 miljoen te kunnen voldoen.  

Voor meer criteria zie: Wie kan een aanvraag indienen en hoe werkt de selectie? | Nationaal Groeifonds

Subsidieverstrekker Ministerie van EZK & Ministerie van Financiën ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet.
Looptijd 2021 – 2025  
Aanvraagperiode Ronde 3: Vanaf 2 januari 2023 0:00 uur tot en met 3 februari 2023 17:00 uur

Wie kan een aanvraag indienen en hoe werkt de selectie? | Nationaal Groeifonds

Aanvraag indienen kan via deze link:Subsidieregeling Nationaal Groeifonds (rvo.nl)

Financiering Eenmalige bijdrage van minimaal €30 miljoen per aanvraag

€ 2.000.000.000 voor Ronde 3 (€ 1 miljard voor Kennisontwikkeling en € 1 miljard voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie).

€20 miljard voor de totale periode (2021-2025)

Meer informatie Home | Nationaal Groeifonds Subsidieregeling Nationaal Groeifonds (rvo.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

 

MDIEU

MDIEU

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid.

Subsidiabele activiteiten:

Naam regeling MDIEU Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden
Subsidie voor

Als hoofdaanvrager kunnen optreden bij een samenwerkingsverband:

 • een werkgeversorganisatie
 • een werknemersorganisatie
 • een O&O fonds (A&O fonds wordt hiermee ook verstaan)
 
Subsidieverstrekker Ministerie van SZW Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)
Looptijd 2021 - 2025 Er wordt in de periode 2021 tot en met 2025 in ieder geval vier keer een aanvraagtijdvak opengesteld voor een subsidie voor activiteitenplannen van sectorale samenwerkingsverbanden. 2024: vierde aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen
Aanvraagperiode 3e aanvraagtijdvak: 9-01-2023 t/m 31-03-2023 Opening nieuw aanvraagtijdvak MDIEU activiteitenplannen | Nieuwsbericht | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)
Financiering een vaste subsidie van €20.000 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren. Samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie van €10.000 aanvragen om hun sectoranalyse te (laten) updaten. Over MDIEU | Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)
Meer informatie   Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

RegioDeals

Regio Deals

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland. Rijk, regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan een partnerschap met elkaar aan om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken.

Naam regeling Regio Deals Stimulering Arbeidsmarkt Positie
Subsidie voor partijen zijn bijvoorbeeld regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties Regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een complete aanpak die past bij het gebied. Vervolgens werken de regio en het Rijk het voorstel samen uit tot een Regio Deal. De partners houden de brede welvaart steeds in het oog als zij Regio Deals selecteren, uitwerken en afsluiten.
Subsidieverstrekker

Ministerie van BZK 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijgsrelaties
Looptijd

2022-2025

 
Aanvraagperiode

4e ronde: 15 juli tot dinsdag 15 november 2022  (gesloten)

Verwachting:
Vijfde tranche (2023) en zesde tranche (2024)

Financiering

Per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen

Van 2022 tot en met 2025 is € 900 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop. In totaal is er € 284,2 miljoen beschikbaar voor de Regio Deals in de 4e ronde (2023). € 300,6 miljoen in 2024 en € 300,6 miljoen in 2025.

De bijdrage uit de Regio Envelop bedraagt per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.

Let op: Uitgangspunt is dat de regio/regionale partners hetzelfde bedrag aan cofinanciering bijdragen. Deze cofinanciering kan komen uit zowel publieke als private middelen. Waarbij kwetsbare regio’s beargumenteerd mogen afwijken.

Meer informatie Kom naar de Regio Deal-dagen en verbeter uw voorstel voor een Regio Deal | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Regio Deals - vierde tranche (rvo.nl)

kamerbrief-over-aanpak-vierde-tranche-regio-deals.pdf (overheid.nl)

De Regio Deals | Regio Deals | Rijksoverheid.nl

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Lees ook

PPS voor MKB
PPS voor MKB 2
PPS voor MKB 3
PPS voor MKB 4
PPS voor MKB 5