06-07-2020

Financieringsregelingen

#Financiering #Regelingen

Financieringsregelingen

Ben je op zoek naar een manier om je samenwerkingsverband te financieren? Kijk eens rond in de verschillende regelingen. Met de filter kun je selecteren met welk type organisatie je een subsidie aan wilt vragen en welke doelstelling jullie met de samenwerking willen bereiken.

Mist er nog een regeling? Voeg deze dan hier toe. 


Regelingen vanuit sociaal herstelpakket
Op de pagina van Techniekpact vind je een specifiek overzicht van een aantal regelingen die er zijn/komen vanuit het sociaal herstelpakket van het Rijk.

Klik hier

Selecteer niveau


Selecteer activiteitGevonden regelingen

Experiment crossovers

Het experiment cross-overs biedt mbo’s en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door het experiment komen er opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer sectoren liggen zoals bijvoorbeeld zorg en techniek. De kwalificatie komt tot stand door samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven. Zo kunnen ze gerichter inspelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Wanneer een school een experimentele opleiding met een 'cross-over kwalificatie' wil aanbieden, dan moet dit worden aangevraagd. De cross-over kwalificatie bestaat uit delen van bestaande kwalificaties van twee of meer domeinen. Hij wordt alleen goed­gekeurd als de specifieke beroepsopleiding er nog niet is. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.

Naam regeling

Experiment cross-overs

Subsidieverstrekker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Looptijd

van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025

Aanvraagperiode

Per jaar. Schooljaar 2020/2021 is gesloten

Financiering

Geen subsidie, maar experimenteerruimte

Meer informatie

https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/onderwijsvernieuwing
/cross-over-kwalificaties.jsp

 

Erasmus+ Centres of Vocational Excellence

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector. Erasmus+ kent verschillende key actions, gerichting op 1. mobiliteit van studenten en docenten, 2. strategische partnerschappen en 3. beleidsontwikkeling.

De Centers of Vocational Excellence zijn onderdeel van het Erasmus programma (key actie 2) en richten zich op de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Per project dienen ten minste acht partners deel te nemen, verspreid over minimaal 4 Erasmus programma landen met zowel een onderwijspartner als een bedrijfspartner per land. Deze regeling ondersteunt pps activiteiten die zich richten op 1. teaching & learning, 2. cooperation & partnerships, 3. governance & funding.

Op de Engelstalige Katapult site vind je meer achtergrond informatie over de Centers of Vocational Excellence en een overzicht van de reeds toegekende Centers of Vocational Excellence uit de pilot fase in 2019 en 2020 en 2021, waaronder het Platform of Vocational Excellence Water en het European Platform for Urban Greening, beiden geleid door Nederlandse ppsen.  

Naam regeling

 

Erasmus Centers of Vocational Excellence

 

 
Subsidie voor

Instellingen van beroepsonderwijs en -training, bedrijven, organisaties die het bedrijfsleven vertegenwoordigen, onderzoeksinstituten en alle andere relevante organisaties op het gebied van beroepsonderwijs en -training of de arbeidsmarkt.

 
Subsidieverstrekker

Europese Unie

 
Looptijd

Jaarlijkse call, looptijd per project is 4 jaar.

 
Aanvraagperiode

Deadline call 2022: 7 september. In de periode 2021-2027 wordt jaarlijks een call gepubliceerd door de EACEA.

 
Financiering

Per project wordt maximaal 4 miljoen euro gesubsidieerd door de Europese Commissie. Daarnaast is 20% cofinanciering door de project partners vereist. Tijdens de periode 2021-2027 zullen in totaal 100 projecten gefinancierd worden, waarbij het jaarlijks aantal toegekende projecten per jaar zal toenemen van 11 in 2021 tot 17 in 2027. 

 
Meer informatie

https://www.erasmusplus.nl/

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-cove

Vragen? Mail naar b.grievink@ptvt.nl 

Subsidie regeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Vanaf het school-/studiejaar 2017-2018 is de regeling uitgebreid met subsidie voor het aanbieden van een leerwerkplaats voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso), Praktijkonderwijs (pro) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loonof begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De Subsidieregeling praktijkleren loopt tot 2023.

Op 13 juli 2020 is er de Impuls regeling praktijkleren voor leerbedrijven aangekondigd. Dit houdt in dat er jaarlijks 10,6 miljoen euro extra vrij gemaakt wordt voor de regeling praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022. Aanleiding is het actieplan dat door De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is aangeboden aan de Tweede Kamer om stages en leerbanen op mbo-niveau te stimuleren. Het actieplan moet zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. Het geld komt beschikbaar voor werkgevers in sectoren waar het moeilijk is een stage- of leerplaats te vinden. Werkgevers ontvangen extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop je op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunt maken. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren wordt begin 2021 gepubliceerd en wordt met terugwerkende kracht toegekend. 

Naam regeling Subsidieregeling praktijkleren  
Subsidie voor Mbo  
Subsidieverstrekker     Ministerie van OCW  
Looptijd  Tot 2023 jaarlijks subsidie  
Aanvraagperiode Een aanvraag indienen voor studiejaar 2021 - 2022 is mogelijk vanaf 1 juli tot en met 16 september 2021. U hoort in het voorjaar van 2022 of u subsidie krijgt of niet.
Financiering Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats  
Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren  

Kaderregeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstrekt subsidie op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het gaat om subsidie die past binnen het beleid van het ministerie. De regeling kent 2 soorten subsidies:

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

Naam regeling Kaderregeling
Subsidie voor Niet gespecificeerd
Subsidieverstrekker     Ministerie van SZW
Looptijd  Doorlopend
Aanvraagperiode Doorlopend
Financiering De minister kan een subsidieplafond vaststellen
Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/subsidieregelingen-szw/kaderregeling-subsidies

Subsidies Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

In praktijkgericht onderzoek werken hogescholen en de praktijk nauw samen met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. Daarmee levert praktijkgericht onderzoek van hogescholen een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA zet zich in voor meer en nog beter praktijkgericht onderzoek door hogescholen.

Regieorgaan SIA biedt verschillende typen financiering voor uw praktijkgericht onderzoek aan. Kijk voor meer informatie op de pagina’s van de regelingen:

Innofest X SIA: https://regieorgaan-sia.nl/financiering/innofest-x-sia/
Innofest X SIA – Floriade Expo 2022: https://regieorgaan-sia.nl/financiering/voedsel-en-groen-innofest-x-sia-floriade-2022/
KIEM-hbo: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-hbo
KIEM-ce: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-ce
KIEM GoChem: http://www.regieorgaansia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem
RAAK-mkb: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-mkb
RAAK-publiek: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-publiek
RAAK-PRO: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-PRO
Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: http://www.regieorgaansia.nl/onderzoeksfinanciering/Voedsel+en+Groen
SPRONG: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/sprong

Naam regeling Subsidies Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Subsidie voor Onderzoeksprojecten
Subsidieverstrekker     Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Looptijd  Verschillende trajecten
Aanvraagperiode Verschillend
Financiering Wisselend
Meer informatie

https://regieorgaan-sia.nl/

Regelingen Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Ze zijn meestal in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche. Veel sectoren hebben een O&O fonds.

Greep uit de O&O-fondsen:
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (Otib)
O&O fonds Motorvoertuigbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT)
Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (Stg. OOM)
Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalelektro (A+O)

Naam regeling O&O
Subsidie voor Onderwijsinstellingen
Subsidieverstrekker     O&O fondsen
Looptijd  Doorlopend
Aanvraagperiode Wisselend
Financiering Wisselend
Meer informatie

http://ooverzicht.nl/
https://www.oof.nl/home

STAP - Budget

STAP-Budget

Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdende vaststelling van de Subsidieregeling leer- en ontwikkelbudget voor de stimulering van de arbeidsmarktpositie van natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (Subsidieregeling STAP-budget).

Naam regeling

STAP-Budget

Stimulering Arbeidsmarkt Positie
Subsidie voor

Werkenden en werkzoekenden

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.
Met deze subsidie volg je een training, cursus of opleiding die je zo goed inzetbaar houdt op de arbeidsmarkt. De STAP-subsidie staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie

Subsidieverstrekker

Ministerie van SZW     

 
Looptijd

2022

 
Aanvraagperiode aanvang: 01-03-2022  
Financiering

 €1.000,-- per persoon

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden via het STAP portaal het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. 
Meer informatie Subsidieregeling STAP-budget https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): Vooraanmelding vanaf 1 april 2022 09:00 uur tot 19 april 2022 17:00 uur.

Wil je samen met andere partijen in consortia werken aan complete oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing en met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan biedt de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning. De regeling richt zich op projectontwikkeling voor: Elektriciteit, Gebouwde omgeving en Industrie. Meer informatie.

 

Naam regeling

MOOI

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie
Subsidie voor

Samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen

  • Elektriciteit
  • Gebouwde omgeving
  • Industrie
Subsidieverstrekker

Ministerie van EZK     

 
Looptijd

2022

 
Vooraanmelding 1 april 2022 09:00 uur tot 19 april 2022 17:00 uur Vooraanmelding van uw plan en de voorgestelde samenwerking verplicht.
Aanvraagperiode 1-7-2022 - 6-9-2022

Na de verplichte vooraanmelding doet u van 1 juli 2022 09:00 uur tot 6 september 2022 17:00 uur uw definitieve subsidieaanvraag.

Financiering

 € 66,4 miljoen voor 2022 

Meer informatie www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi Alle wijzigingen staan in de MOOI 2022-regeling die op 13 december 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Erasmus Alliances for Innovation

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector. Erasmus+ kent verschillende key actions, gerichting op 1. mobiliteit van studenten en docenten, 2. strategische partnerschappen en 3. beleidsontwikkeling.

De Alliances for Innovation hebben tot doel de innovatiecapaciteit van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisstromen tussen hoger onderwijs, beroepsonderwijs (zowel initieel als leven lang ontwikkelen) en het werkveld. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor toegepast onderzoek.

Deze allianties zijn er ook op gericht om het aanleren van nieuwe vaardigheden te stimuleren en de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden aan te pakken. Dit gebeurt door nieuwe curricula voor het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding te ontwerpen en te creëren en hiermee de ontwikkeling van ondernemingsschap in de EU te ondersteunen.

Deze call is opgedeeld in twee delen:
Lot 1: Alliances for Innovation
Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills

Naam regeling

 

Erasmus Alliances for Innovation

 

 
Subsidie voor

Onderwijsinstellingen (mbo/hbo/wo), bedrijven, organisaties die het bedrijfsleven vertegenwoordigen, onderzoeksinstituten en alle andere relevante organisaties op het gebied van beroepsonderwijs en -training of de arbeidsmarkt.

Voor Alliances for Innovation zijn minimaal 8 partners vereist, uit minimaal 4 EU lidstaten, met minimaal 3 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven/de arbeidsmarkt, 3 vertegenwoordigers uit de onderwijssector en minimaal 1 hoger onderwijs instelling en minimaal 1 beroepsonderwijsinstelling.

Voor Alliances for Sectoral Cooperation zijn minimaal 12 partners vereist, uit minimaal 8 EU lidstaten, met minimaal 5 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven/de arbeidsmarkt, 5 vertegenwoordigers uit de onderwijssector en minimaal 1 hoger onderwijs instelling en minimaal 1 beroepsonderwijsinstelling. Er zijn 14 sectoren gedefinieerd in de New Industrial Strategy for Europe. Per sector wordt maximaal 1 project goedgekeurd.

 
Subsidieverstrekker

Europese Unie

 
Looptijd

Lot 1. Alliances for Innovation: 2 of 3 jaar
Lot 2. Alliances for Sectoral Cooperation: 4 jaar

 
Aanvraagperiode

Deadline call 2022: 15 september, 17.00u

 
Financiering Lot 1. Alliances for Innovation: 1.000.000 euro voor 2 jarige projecten, 1,500.000 euro voor 3 jarige projecten
Lot 2. Alliances for Sectoral Cooperation: 4.000.000 euro voor 4 jaar
 
Meer informatie

https://www.erasmusplus.nl/centrale-acties/partnerschappen-voor-innovatie

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/alliances-innovation

Vragen? Mail naar b.grievink@ptvt.nl 

Erasmus Cooperation Partnerships

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector. Erasmus+ kent verschillende key actions, gerichting op 1. mobiliteit van studenten en docenten, 2. strategische partnerschappen en 3. beleidsontwikkeling.

Cooperation partnerships zijn samenwerkingsprojecten tussen minimaal drie organisaties in Europa. In zo’n partnerschap kun je samen met andere Europese (onderwijs)organisaties je huidige activiteiten en organisatiecapaciteit versterken en doorontwikkelen, tot innovatieve oplossingen komen en/of goede voorbeelden uitwisselen.

Door middel van internationale activiteiten, zoals gezamenlijke meetings, evenementen of internationalisation at home, werk je aan het versterken van de eigen organisatie en je (internationale) netwerken. Het uitwisselen van kennis en het ontwikkelen van vernieuwende producten en methoden staat centraal. Gezamenlijk vergroten de organisaties uit het partnerschap hun capaciteit om nationaal én internationaal niveau het verschil te maken binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

De Small Scale partnerschappen zijn speciaal bedoeld om de deelname aan het programma Erasmus+ flexibeler te maken voor nieuwe deelnemers aan het programma en organisaties met een kleinere organisatiecapaciteit.

Door middel van Small-scale Partnerships kunnen Nederlandse organisaties 'op kleine schaal' samenwerken met instellingen en organisaties in Europa. In zo’n samenwerking kun je samen met andere Europese (onderwijs)organisaties je huidige activiteiten en organisatiecapaciteit versterken en doorontwikkelen, tot innovatieve oplossingen komen en/of goede voorbeelden uitwisselen.

Naam regeling

 

Erasmus Cooperation Partnerships & Small Scale Partnerships

 

 
Subsidie voor

Elke organisatie actief op het gebied van het middelbaar beroepsonderwijs kan deelnemen aan Cooperation Partnerships. Er moeten minimaal drie organisaties uit drie verschillende Programmalanden bij het partnerschap betrokken zijn.

Elke organisatie actief op het gebied van het middelbaar beroepsonderwijs kan deelnemen aan Small-scale Partnerships. Er moeten minimaal twee organisaties uit twee verschillende Programmalanden bij het partnerschap betrokken zijn.

 
Subsidieverstrekker

Europese Unie

 
Looptijd

De cooperation partnerschappen duren één tot drie jaar.

De small scale partnerschappen duren 6 maanden tot 2 jaar

 
Aanvraagperiode

De deadline voor cooperation partnerschappen is 23 februari 2022

De deadline voor de tweede ronde small scale partnerschappen is 4 oktober 2022.

 
Financiering

Voor de cooperation partnerschappen kun je kiezen uit de volgende bedragen: 120.000 euro, 250.000 euro en 400.000 euro

Voor de small scale partnerschappen kun je kiezen uit de volgende bedragen: 30.000 euro of 60.000 euro

 
Meer informatie https://www.erasmusplus.nl/subsidie/middelbaar-beroepsonderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/cooperation-partnerships https://www.erasmusplus.nl/subsidie/middelbaar-beroepsonderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/small-scale-partnerships

Vragen? Mail naar b.grievink@ptvt.nl 

Erasmus Forward Looking Projects

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector. Erasmus+ kent verschillende key actions, gerichting op 1. mobiliteit van studenten en docenten, 2. samenwerkingspartnerschappen en 3. beleidsontwikkeling.

De Forward Looking Projects zijn onderdeel van het Erasmus programma (key actie 2) en zijn grootschalige projecten die zich richten op het identificeren, ontwikkelen en testen van innovatieve benaderingen in het onderwijs, met als doel deze uiteindelijk op te schalen en te mainstreamen. De regeling is opgedeeld in de volgende drie delen, die zich ieder richten op specifieke prioriteiten:

Lot 1: Cross sectorale prioriteiten
- Prioriteit 1: het ondersteunen van kwalitatief hoogstaand en inclusief digitaal onderwijs
- Prioriteit 2: aanpassingen aan onderwijs en trainingssystemen, gericht op de groene transitie

Lot 2: Beroepsonderwijs (VET)
- Prioriteit 3: Ondersteunen van het Pact for Skills
- Prioriteit 4: Toegepast onderzoek in het beroepsonderwijs
- Prioriteit 5: Green skills in het beroepsonderwijs

Lot 3: Volwassenenonderwijs:
- Prioriteit 6: upskilling pathways

Naam regeling

 

Erasmus Forward Looking Projects

 

 
Subsidie voor Publieke en private instellingen die actief zijn in het beroepsonderwijs en zich richten op innovatie in het beroepsonderwijs. Dit kunnen onderwijsinstellingen, bedrijven of overheden zijn. De aanvragers en partners moeten in de EU gevestigd zijn. Per project moeten minimaal uit 3 EU lidstaten partners meedoen. Per lot kunnen aanvullende eisen aan de consortium samenstelling gesteld zijn.  
Subsidieverstrekker

Europese Unie

 
Looptijd

Twee jaarlijkse call, de volgende call wordt verwacht in najaar 2023. Looptijd van de projecten is afhankelijk van de gekozen prioriteit 2 tot 4 jaar.

 
Aanvraagperiode

Deadline call 2022: 15 maart. In de periode 2021-2027 wordt eens in de 2 jaar een call gepubliceerd door de EACEA.

 
Financiering

De financiering van het project is afhankelijk van welke prioriteit je je project op richt. Voor de projecten in lot 1 is dit maximaal 800.000 euro per project, in lot 2 is dit 700.000 euro per project en in lot 3 is dit 1.000.000 euro. 

 
Meer informatie

https://www.erasmusplus.nl/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/forward-looking-projects

Vragen? Mail naar b.grievink@ptvt.nl 

SLIM Regeling Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijf

Met de SLIM-subsidie wil het ministerie van SZW leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. De SLIM-subsidie is bedoeld voor drie doelgroepen: mkb-ondernemers, samenwerkingsverbanden en grote bedrijven uit de seizoensectoren (horeca, landbouw en recreatie). Het gedurende de loopbaan blijven ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

De SLIM-subsidie ondersteunt onder meer mkb-ondernemers bij hun inspanningen om leren en ontwikkelen in hun bedrijf te stimuleren. Denk hierbij aan het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers.

Tijdvak 2022
In 2022 zijn er nog twee tijdvakken waarin ondernemers de SLIM-regeling kunnen aanvragen.
Van 1 juni t/m 29 juli 2022 loopt de aanvraagperiode voor Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven uit de seizoensectoren (horeca, landbouw en recreatie).
Van 1 september t/m 30 september 2022 loopt de aanvraagperiode voor individuele mkb-aanvragen. Mkb-ondernemers kunnen in dit tijdvak maximaal € 25.000 subsidie aanvragen.

De SLIM-aanvraag wordt beoordeeld op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget. Wanneer het aantal aanvragen het budget overstijgt, vindt er loting plaats voor de behandelvolgorde.

Handige hulpmiddelen
Klik hier voor een menukaart met meer informatie over de activiteiten waar mkb-ondernemers, zelfstandig of als deelnemer in een samenwerkingsverband SLIM-subsidie voor kunnen aanvragen.
Bekijk ook het SLIM-stappenplan over het invullen van een aanvraag.
Zie voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

 

Naam regeling

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

Naam regeling Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)
Subsidie voor Individuele mkb-aanvragen Subsidie voor Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector
Subsidieverstrekker

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Subsidieverstrekker Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Looptijd

12 maanden

Looptijd 24 maanden
Aanvraagperiode

Van 1 september t/m 30 september 2021

Aanvraagperiode Van 1 juni t/m 29 juli
Financiering

€ 48 miljoen per jaar

Financiering € 1,2 miljoen per jaar 
Meer informatie

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Meer informatie

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria

Staatscourant 2022, 13075 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) 

 

Lees ook

PPS voor MKB
PPS voor MKB 2
PPS voor MKB 3
PPS voor MKB 4
PPS voor MKB 5