Leren rond leervragen: Omscholing

In deze route staat niet het oplossen van een innovatievraag centraal (met het leren als afgeleide functie zonder vooraf gedefinieerde leeruitkomsten), maar het leren zelf. 

Zij-instroom trajecten (omscholing)
Zijinstroom in met name tekortsectoren heeft de laatste tijd enorm veel aandacht heeft gekregen. Om intersectorale mobiliteit te faciliteren zijn in het mbo bijvoorbeeld nieuwe (specifieke) BBL-trajecten ontwikkeld en is Make IT Work een bekend voorbeeld in het hbo van omscholing naar ICT beroepen.

 • In de afgelopen periode zijn zijinstroom trajecten om bijvoorbeeld mensen van overschot- naar kansberoepen te laten over stappen maar ook statushouders vormen bijvoorbeeld zo’n nieuwe doelgroep van sommige pps-en. In een aantal bedrijven worden zij op niveau 1 opgeleid, met mogelijkheid tot doorstroom naar niveau 2 (arbeidsmarktkwalificatie). Dit aanbod is ook uit te breiden naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Door op deze doelgroepen in te zetten kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het personeelstekort in verschillende sectoren en tegelijkertijd aan een meer inclusieve arbeidsmarkt.
 • Pps'en zijn vaak al bezig met meer hybride leer-werk trajecten met contextrijk onderwijs die vaak beter aansluiten bij wensen en mogelijkheden van zijinstromers dan de reguliere onderwijstrajecten.  
 • Om de overstap naar een baan in een andere sector voor mensen doenlijk te maken is maatwerk in het opleiden voor de nieuwe functie nodig. Scholing moet naadloos aansluiten bij wat mensen al kunnen en nog moeten leren om aan de slag te kunnen in het nieuwe beroep. Dit vraagt dus een skillsgerichte benadering: bestaande skills zo nodig valideren, ontbrekende skills in kaart brengen en matchen met een gericht opleidingstraject. Dit veronderstelt modulair onderwijs dat uitmondt in een praktijkverklaring, mbo- certificaat of hbo- microcredentials. Leerwerktrajecten als onderwijsvorm liggen het meest voor de hand om de tijd naar een nieuwe baan en inkomen zo kort mogelijk te houden.
 • Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is vaak nog een voorschakeltraject nodig om mensen toe te leiden naar niveau 1. De gemeente is een voor de hand liggende partner voor het realiseren van dit soort trajecten. 
 • Bij zijinstroomtrajecten is het inrichten van een goede oriëntatiefase een belangrijk punt van aandacht. Immers, voor de werknemer/werkzoekende is onzeker of een baan in andere sector aantrekkelijk en doenlijk is. En voor de werkgever is onzeker of iemand zonder passende opleiding of ervaring een goede match is.

Voorbeelden:

 • Techgrounds: helpt met omscholing naar IT. Aanbod bestaat o.a. uit een oriëntatieprogramma waar een belangstellende kan ervaren welk domein, beroep én welke opleiding bij hem/haar/hun past en wil gaan doen. Bij de Techgrounds Academy kan iemand terecht voor 4 opleidingen voor veelgevraagde IT-functies. De toekomstige werkgever betaalt deze opleiding.
 • MBO-traject zijinstromers ROC Tilburg en Hoppenbrouwers: vanaf september 2022 start een  nieuwe opleidingstraject voor zij-instromers dat Hoppenbrouwers Techniek in samenwerking met ROC Tilburg heeft ontwikkeld. In een werk- en leertraject wordt een zijinstromer opgeleid voor ren volwaardig mbo 2-diploma Monteur werktuigkundige installaties én is gegarandeerd van een baan bij Hoppenbrouwers Techniek.
 • Make IT Work: maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk om zich om te scholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. Cursisten worden via een tool geselecteerd. Werkgevers en kandidaat-cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt. Als dit van beide kanten bevalt, kan de kandidaat als cursist meedoen in de omscholing tot drietal veel gevraagde IT-functies.
 • Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam (ASTA)
  Is een netwerk waarin branchepartijen die actief zijn op de technische arbeidsmarkt (in het bijzonder gerelateerd aan de klimaatambities en de energietransitie) samen hun kennis, ervaring en actuele vragen bundelen en uitwisselen rondom arbeidsmarktvraagstukken – met een sepcifieke focus op zij-instroom naar banen in de klimaat- en energietransitie - in de technische sectoren in de regio Groot Amsterdam.